خرید فایل:پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی|42031419|horoscope|پیکره زبانی,تحلیل پیکره ای زبان,توانش همایند گزینی,زبانشناسی پیکره ای,زبانشناسی مقابله ای,همایند، واژه های همایند,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,خرید پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی آماده دریافت می باشد.

ادامه

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی

در هر زبان، بسیاری از واژگان تابع مجموعه ای از محدودیتهای معنایی می باشند که تعامل آزادانه آنان با یکدیگر در یک بافت زبانی مشخص را با محدودیت مواجه می سازد از این رو، با توجه به اهمیت کاربرد صحیح همایندها در موفقیت زبانی زبان آموزان، یکی از راهکارهای مهمی که می توان در عرصه آموزش زبان دوم از آن بهره جست


مشخصات فایل
تعداد صفحات100
حجم0/187 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با عنوان تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی

The Collocational Errors in the Written English of Adult Iranian EFL learners: A Corpus-Based Analysis

نویسنده / محقق: مهدی حاجت پور بهبید

چکیده

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):

ورود رایانه به حوزه تحقیق و پژوهش را می توان زمینه ساز تحولی شگرف در علوم برشمرد. به موازات بهره مندی علوم مختلف از این فناوری، علم زبانشناسی نیز در شناخت و تجزیه عناصر مختلف زبانی و کمک به آموزش زبان دوم به زبان آموزان، تا جایی پیشرفته است که امروزه زبانشناسی رایانه ای جایگاه تثبیت شده ای را در کنار گرایشات مختلف این رشته بدست آورده است.

یکی از موارد بهره مندی این رشته از رایانه، شناسایی واژگانی است که به دلیل تمایل به مجاورت با واسطه یا بی واسطه با یکدیگر در یک بافت زبانی مشخص، از آنان تحت عنوان «واژگان همایند» یاد می شود. اهمیت کاربرد صحیح واژگان همایند در نوشتار و گفتار به اندازه ای است که کلیه زبانشناسانی که در حوزه آموزش زبان دوم به تحقیق و مطالعه مشغولند، استفاده صحیح این واژگان را یکی از ملاکهای اصلی تشخیص گویشور بومی از گویشور غیربومی ارزیابی می کنند. تحقیق حاضر کاربرد همایندهای زبان انگلیسی را در انگلیسی نوشتاری زبان آموزان ایرانی مورد تحلیل قرار می دهد.

ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری بر منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها:

یکی از شاخصه های اصلی زبان گویشوران غیربومی زبان، استفاده از واژگانی است که هرچند به لحاظ زبانشناختی و معناشناختی انحرافی در همسویی آنها با استانداردهای زبان دوم مشاهده نمی شود اما از دید گویشوران بومی زبان به عنوان نمونه ای از «استفاده غیربومی از واژگان» قابل تشخیص می باشند. از این رو، با فرض مشکل آفرین بودن کاربرد همایندهای زبان انگلیسی برای زبان آموزان ایرانی، سؤالات زیر به عنوان سؤالات اصلی تحقیق مطرح گردید:

1- مشکل سازترین نوع همایندهای زبان انگلیسی برای زبان آموزان ایرانی کدامند؟ به بیان دیگر، آیا انواع مختلف همایندها به یک اندازه زبان آموزان ایرانی را با مشکل مواجه می کنند؟

2- آیا زبان آموزانی که در سطوح مختلفی از توانش زبانی قرار دارند، در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی به یک اندازه با مشکل مواجه می شوند؟ به بیان دیگر، آیا مهارت زبانی زبان آموزان بر توانش همایند گزینی آنان تأثیرگذار است؟

3- میزان تأثیرگذاری زبان اول بر خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی چقدر است؟

4- آیا زبان آموزانی که در سطوح بالاتری از توانش زبانی قرار دارند، به همان نسبت از همایندهای بیشتری در انگلیسی نوشتاری خود استفاده می کنند؟

پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن و شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:

اصطلاح «همایند» به واژگانی اطلاق می شود که به گفته «فیرث» (1957)، استفاده همزمان و مکرر آنها در یک بافت زبانی مشخص به یکی از عادات زبانی گویشوران بومی زبان تبدیل شده و جایگزینی هر یک از آنها با واژگان مترادف، نوعی انحراف از گونه زبانی معیار به شمار می رود. بر همین اساس، هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی توانش همایند گزینی زبان آموزان ایرانی از طریق جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل خطاهای نوشتاری آنان در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی است. به منظور تحقق این هدف، 87 زبان آموز ایرانی از دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامشهر و مؤسسه آموزش زبان کیش در تحقیق حاضر شرکت کردند که پس از شرکت در آزمون زبان انگلیسی میشیگان، 72 تن از آنان برای شرکت در مرحله نهایی تحقیق انتخاب و در 3 سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته طبقه بندی شدند.

پس از برگزاری آزمون تعیین سطح و تقسیم بندی شرکت کنندگان به 3 گروه مبتدی (Low)، متوسط (Mid)، و پیشرفته (High)، توانش زبانی زبان آموزان در زمینه انتخاب همایندهای صحیح در زبان انگلیسی از طریق ارائه موضوع و بررسی کنش نوشتاری آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، کلیه ترکیبات 2 واژه ای تولید شده توسط زبان آموزان ایرانی از متون نوشتاری آنان استخراج و در 6 گروه مختلف شامل: فعل+ حرف اضافه، اسم+ حرف اضافه، صفت + اسم، قید + صفت، فعل+ قید و اسم+ فعل طبقه بندی شدند. پس از استخراج و طبقه بندی این ترکیبات، قابلیت همایندی آنان در زبان انگلیسی با استفاده از منابعی چون دیکشنری همایندهای زبان انگلیسی آکسفورد، دیکشنری همایندهای زبان انگلیسی Collins COBUILD English Dictionary و بانک اطلاعات زبانی بریتانیا British National Corpus مورد ارزیابی و خطاهای زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی به لحاظ منشأ خطا (زبان اول یا زبان دوم) مورد تحلیل قرار گرفت.

ت. یافته های تحقیق:

تحقیق حاضر نشان داد که: 1) از میان 6 گروه مختلف همایندها، همایند «فعل + حرف اضافه» مشکل سازترین نوع همایند برای زبان آموزان ایرانی به شمار می رود؛ 2) زبان آموزانی که در سطح بالاتری از توانش زبانی قرار دارند، در انتخاب صحیح همایندهای زبان انگلیسی با دشواری کمتری مواجه می شوند؛ 3) زبان اول به میزان قابل توجهی (4/34 درصد) بر خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی در کاربرد همایندهای زبان انگلیسی تأثیرگذار است و 4) زبان آموزانی که در سطوح بالاتری از توانش زبانی قرار دارند، به همان نسبت از همایندهای بیشتری در انگلیسی نوشتاری خود استفاده می کنند.

ث. نتیجه گیری و پیشنهادات:

در هر زبان، بسیاری از واژگان تابع مجموعه ای از محدودیتهای معنایی می باشند که تعامل آزادانه آنان با یکدیگر در یک بافت زبانی مشخص را با محدودیت مواجه می سازد. از این رو، با توجه به اهمیت کاربرد صحیح همایندها در موفقیت زبانی زبان آموزان، یکی از راهکارهای مهمی که می توان در عرصه آموزش زبان دوم از آن بهره جست، همزمان ساختن آموزش یا یادگیری یک واژه با همایندهای خاص آن واژه است. تحقیق حاضر نشان می دهد که یکی از مشکلات شایع زبان آموزان ایرانی، استفاده از واژگان مترادف در بافتهای زبانی متفاوت است؛ در صورتی که به عنوان مثال، افعال و صفتهای مترادف بعضاً با مجموعه مختلفی از اسمها همراه می شوند.

افزون بر این، با توجه به نقش غیرقابل انکار زبان اول در کاربرد ناصحیح همایندهای زبان انگلیسی، انتقال عادات زبانی از زبان اول به زبان دوم را نیز باید یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار در فرایند آموزش زبان دوم برشمرد. همچنین، ضعف مشهود زبان آموزان ایرانی در کاربرد صحیح همایندهای زبان انگلیسی و تأثیر بازدارنده آن بر مهارت های ارتباطی آنان با گویشوران بومی زبان ایجاب می کند که واژگان همایند به عنوان ضروری ترین قالب از «قالب های زبانی پیش ساخته» نظیر کلیشه ها و اصطلاحات زبانی در مواد درسی و کتب آموزشی مورد توجه قرار گیرند.

کلید واژه ها به زبان فارسی:

پیکره زبانی تحلیل پیکره ای زبان توانش همایند گزینی زبانشناسی پیکره ای زبانشناسی مقابله ای همایند، واژه های همایند


"

جزییات بیشتر


 • پایان نامه سلامت روانی,پایان نامه سلامت روان دانشجویان,دانلود پایان نامه سلامت روان دانشجویان,فصل سوم پایان نامه ارشد روانشناسی,نمونه فصل سوم پایان نامه ارشد روانشناسی,فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی,نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی
 • خرید فایل* نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت روان دانشجویان *
 • فصل سوم پایان نامه سلامت روان دانشجویان با موضوع ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل-بستگی دوسوگر


 • فصل 3 پایان نامه روانشناسی,نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی,دانلود فصل سوم پایان نامه روانشناسی,موضوع پایان نامه روانشناسی سلامت,پایان نامه درباره سلامت روان سالمندان,پایان نامه در مورد سلامت روان سالمندان,موضوع پایان نامه روانشناسی سلامت روانی سالمندان
 • خرید فایل* نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی سلامت روان سالمندان *
 • فصل سوم پایان نامه سلامت روان سالمندان با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان شهر بندرعباس  می باشد. مشخصات فایل تعداد صفح


 • فصل 3 خودکارآمدی تحصیلی,فصل سوم خودکارآمدی تحصیلی,نمونه فصل سوم خودکارآمدی تحصیلی,نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی,فصل سوم پایان نامه ارشد خودکارآمدی تحصیلی,فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد خودکارآمدی تحصیلی
 • خرید فایل* نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی خودکارآمدی تحصیلی *
 • نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان خودکارآمدی تحصیلی مشخصات فایل تعداد صفحات35حجم67/203 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل نمونه فص


 • پایان نامه درباره سلامت روانی,پایان نامه سلامت روان مادران,دانلود پایان نامه سلامت روان مادران,فصل 3 پایان نامه روانشناسی,نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی,فصل سوم پایان نامه ارشد روانشناسی
 • خرید فایل* نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت روان مادران *
 • فصل سوم پایان نامه سلامت روان مادران با موضوع مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس می باشد


 • فصل سوم پایان نامه خودکارآمدی,دانلود فصل سوم پایان نامه خودکارآمدی,فصل سوم پایان نامه خودکارآمدی کارآفرینی,فصل سوم پایان نامه خودکارآمدی کارآفرینانه,فصل سوم پایان نامه خودکارآمدی دانشجویان ,فصل سوم پایان نامه در مورد خودکارآمدی کارآفرینی,فصل سوم پایان نامه در مورد خودکارآمدی کارآفرینی دانشجویان
 • خرید فایل* نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خودکارآمدی کارآفرینانه *
 • نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان فصل سوم پایان نامه خودکارآمدی کارآفرینانه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات49حجم83/621 کیلوبایت فرمت فایل ا
 • قالب پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد,فرمت پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد,دانلود قالب پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد,دانلود قالب پاورپوینت آماده برای پایان نامه ,تم پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد
 • خرید فایل* قالب پاورپوینت شیک پایان نامه کارشناسی ارشد *
 • دانلود ، در قالب pptx و 80 اسلايد، قابل ويرايش. توضيحات: اين مجموعه مي باشد که جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه،پروپوزال و سمينار مناسب و کاربردي مي


 • پکیج روش تحقیق و پایان‏ نامه نویسی, دانلود پاورپوینت پکیج روش تحقیق و پایان‏ نامه نویسی, پاورپوینت در مورد پکیج روش تحقیق و پایان‏ نامه نویسی, تحقیق پکیج روش تحقیق و پایان‏ نامه نویسی, پاورپوینت درباره پکیج روش تحقیق و پایان‏ نامه نویسی, پاورپوی,,,
 • خرید فایل* پکیج جامع کارگاه روش تحقیق و پایان‏ نامه نویسی ( ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ) *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع پکیج روش تحقیق و پایان‏ نامه نویسی، فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش. تعداد اسلاید : 242 فهرست مطالب:جلسه یکم: تعریف، ارکان و


 • قالب پاورپوینت دفاع ارشد,دانلود قالب پاورپوینت ارشد,قالب پاورپوینت سمینار ارشد,قالب پاورپوینت دفاع ارشد معماری,قالب پاورپوینت سمینار کارشناسی ارشد,قالب پاورپوینت پروپوزال کارشناسی ارشد,قالب پاورپوینت پایان نامه ارشد مدیریت,قالب پاورپوینت پایان,,,
 • خرید فایل* قالب پاورپوينت آماده پایان نامه کارشناسی ارشد *
 • دانلود ، در قالب ppt و 40 اسلاید، قابل ويرايش. توضيحات: اين مجموعه قالب آماده پاورپوينت ارشد مي باشد که جهت استفاده در جلسات دفاع رساله،پايان نامه، پروپوزال وسم


 • پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏,تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏,نسبتهای مالی,نظبت یابی دوپان,نسبت سود نا خالص,تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی,مبنای تهیه صورت های مالی,خرید پایان نامه حسابداری,خرید پایان نامه رشته حسابداری,پایان نامه رشته حسابداری
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏ *
 • مجتمع زربال وابسته به سازمان اقتصادی کوثر به شمارۀ 22043 در ادارۀ ثبت شرکت های ‏تهران به ثبت رسیده است مشخصات فایل تعداد صفحات70حجم0/493 کیلوبایت فرمت فایل اصلی • آزادی چیست,الگوی کارناوالی,دموکراسی در ایران,تحلیل گفتمان سیاسی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهش گری با عنوان تحلیل گفتمان روند دموکراسی در ایران,چشم اندازهای معنایی واژه آزادی,عوامل عینی گزینش دستگاه معنایی آزادی خواهانه در ایران,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهش گری با عنوان تحلیل گفتمان روند دموکراسی در ایران *
 • بطور کلی زندگی و کردارهای سیاسی در هر جامعه ای در چارچوب گفتمان سیاسی مسلط تعیین می یابد نکته مورد نظر در بحث حاضر آن است که چون هر گفتمان سیاسی حاوی اصول و قوا


 • كارایی ارزشی,تصمیم گیرنده(DM) ,تحلیل پوششی داده‌ها (DEA),اندازه گیری كارایی واحدهای تصمیم گیرنده,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی,كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA),خرید پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پایان نامه ارشد آمار
 • خرید فایل* پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی با عنوان كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) *
 • تحلیل پوششی داده ها روشی است برای اندازه گیری كارایی واحدهای تصمیم گیرنده كه دارای چندین ورودی و چندین خروجی می باشد این روش علاوه بر اندازه گیری كارایی برای تش • حقوق بشر,سازمان ملل متحد,معاهده منع سلاحهای شیمیایی,آزمایش های هسته ای (CTBT),دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی,خرید مقالات حقوقی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه حقوق,fileina,مقالات ترجمه شده,فروشگاه ساز فایلینا
 • خرید فایل* مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی *
 • سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت


 • مرگ سهراب و رستم,زبان و ادبیات کهن فارسی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی مرگ سهراب و رستم (از منظر عرفان),سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی,fileina,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,خرید پایان نامه
 • خرید فایل* مقاله کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی مرگ سهراب و رستم (از منظر عرفان) *
 • شاید در میان ایرانیانی كه سر و سودای مطالعه دارند و علی الخصوص در وادی ادبیات فارسی قدمزنان تفرجی كرده و میكنند كمتر كسی را بتوان یافت كه بیخبر باشد از اظهارنظر
 • چگونگی بهبود بخشیدن خط نوشتاری دانش آموزان, بهبود بخشیدن خط نوشتاری دانش آموزان,خط نوشتاری دانش آموزان,نارسانویسی,خط نوشتاری,اقدام پژوهی
 • خرید فایل* چگونگی بهبود بخشیدن خط نوشتاری دانش آموزان *
 • موضوع اقدام پژوهی چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم؟ فهرست مطالب چکیده. 3 واژه های کلیدی:. 3 مقدمه. 4 شرایط موثر بر بدخطی دانش اموزان : 5 ادبیات و پی • آبستره,انتزاع یا تجدید,سبكهای هنری,هنر غیر نمایشی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک,خرید پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک,fileina,فروشگاه فایل
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته هنر و گرافیک با عنوان انتزاع یا تجدید *
 • هنر همواره بین تجرید تا واقعیت در نوسان است در واقع برای هر دو حد مطلقی وجود ندارد هیچ هنرمندی نمی‌تواند به صورت صد در صد مدعی تجرید گرایا صد در صد واقعگرا باشد


 • ایران باستان,تاریخ مهر در ایران,شناسائی فرهنگ و تمدن,دانلود پایان نامه کارشناسی تاریخ و باستان شناسی با عنوان تاریخ مهر در ایران از هزارة چهارم تا هزارة اول,خرید پایان نامه کارشناسی تاریخ و باستان شناسی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی تاریخ و باستان شناسی,fileina,فروشگاه
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی تاریخ و باستان شناسی با عنوان تاریخ مهر در ایران از هزارة چهارم تا هزارة اول *
 • از جمله آثاری که سهم بارزی در شناسائی فرهنگ و تمدن و بسیاری از مسائل گوناگون ادوار کهن ایران زمین داشته است، و تشخیص و تحقیق آنها مجهولات بیشماری را مرتفع می سا • ولتاژ فرکانس بالا,نوسان ساز متغیر,طراحی و ساخت نوسان ساز متغیر,خرید پایان نامه کارشناسی الکترونیک با عنوان طراحی و ساخت نوسان ساز متغیر با ولتاژ فرکانس بالا,فروش پایان نامه کارشناسی الکترونیک,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی الکترونیک با عنوان طراحی و ساخت نوسان ساز متغیر با ولتاژ فرکانس بالا *
 • قابلیت تغییر فرکانس نوسان خروج با توجه به تغییر ولتاژ ورودی مدار است همین ویژگ VCO است که آن را به یک مدواتور FM بی دردسر مبدل ساخته است مشخصات فایل تعداد صفحات


 • اقامه‌ی دعوا,آیین دادرسی مدنی,دعوای تصرف عدوانی,ممانعت و مزاحمت از حق,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی رشته حقوق,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق *
 • یكی از مهم‌ترین قوانین الهی كه تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است كه افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یكدیگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق ه


 • خصوصی سازی,فعالیت های اقتصادی,ابزار توسعه اقتصادی,اصل 44 قانون اساسی,بانک جهانی و صندوق بین المللی پول,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان خصوصی سازی,خرید پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد,fileina,فروش
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان خصوصی سازی *
 • خصوصی سازی است خصوصی سازی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی، حرکتی است که در دهه های اخیر از طرف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سطح بین المللی مطرح گردیده است


 • توسعه كشور,نقش منابع انسانی در توسعه,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد,نقش سرمایه انسانی و رشد در توسعه كشور,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,خرید پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد,رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد توسعه,خرید پایان نامه
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد با عنوان نقش سرمایه انسانی و رشد در توسعه كشور *
 • سرمایه اجتماعی (Social Capital) از مفاهیم نوینی است كه امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است طرح این رویكرد در بسیاری ازمباحث توسعه اقتصا


 • جهانی شدن,بین‌المللی شدن,صنعت خودروسازی,تولید ناخالص ملی,اثر جهانگرایی بر صنعت خودرو,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و صنایع با عنوان بین‌المللی شدن و جهانی شدن صنعت خودروسازی,خرید پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و صنایع,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه رشته اقتصاد
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و صنایع با عنوان بین‌المللی شدن و جهانی شدن صنعت خودروسازی *
 • امروزه عرضه و تقاضای سالانه حدود 50 میلیون دستگاه خودرو، صنعت خودروسازی را به یكی از پر سودترین منابع تولید و تجارت جهانی تبدیل كرده وو اهمیت استراتژیك آن موجب • متقاعدسازی,نقش و کارکرد تبلیغ,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان افکار عمومی,خرید پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی,fileina,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان افکار عمومی *
 • مفهوم «افکار»واژه افکار در اصل doxa به معنای (نظر) بوده است؛ مفهوم مخالف عقل افلاطون نظر را جدا از علم و اندیش استدلالی می‌دانست علم و اندیشه عقلانی در ذهن او ص


 • بررسی QFD و پیامدهای آن,گسترش کارکرد کیفی,گسترش عملکرد کیفیت,QFD چیست,پیامدهای QFD,دانلود پایان نامه رشته کنترل کیفیت,دانلود پایان نامه کنترل کیفیت,دانلود پایان نامه صنایع
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته کنترل کیفیت با عنوان بررسی QFD و پیامدهای آن *
 • QFD به عنوان یكی از روشهای مهندسی كیفیت ، از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده ، در فرآیند بررسی و تحلیل خود ، ضمن شناسایی خواسته ها و نیاز مندیهای


 • احتجاج,انواع احتجاج,مخاطبین احتجاج,روشهای ادبی احتجاج,دانلود پایان نامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی با عنوان احتجاج و روشهای ادبی آن در قرآن,گفتگو (حوار) و رابطه بین آن و احتجاج,خرید پایان نامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی,fileina,فروشگاه
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی الهیات و معارف اسلامی با عنوان احتجاج و روشهای ادبی آن در قرآن *
 • احتجاج در لغت به معنای حجت و دلیل آوردن است در دانش منطق، مراد از احتجاج، حجت آوردن به منظور اثبات یا رد و ابطال نظریه و عقیده‌ای استدر میان روایات به احادیث بس


 • نفس انسانی,هویت انسان,خواهش های نفسانی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان اسارت در خود,راه عملی مبارزه با خودخواهی,سخنانی از امام خمینی (ره)در مورد خودخواهی وخودبینی,خرید پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف ا
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان اسارت در خود *
 • درباره ساختار وجودی انسان و اینكه دو ساحتی است یا تك قطبی، دو نظریه مهم و كلی وجود دارداول نظریه اكثر اندیشمندان غربی مبنی بر اینكه انسان هویتی تك قطبی و طبیعی


 • پایان نامه مراحل ساخت رب گوجه فرنگی ,پایان نامه فرآیند تولید رب گوجه فرنگی,پایان نامه فناوری تولید گوجه فرنگی,پایان نامه بسته بندی رب گوجه فرنگی,پایان نامه کنسروسازی رب گوجه فرنگی,فواید بلانچینگ در تهیه رب گوجه فرنگی,فرآیند تولید کنسرو کردن رب گوجه فرنگی,آزمایشات مختلف تولید رب گوجه فرنگی
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان رب گوجه فرنگی *
 • دانلود پایان نامه رب گوجه فرنگی مشخصات فایل تعداد صفحات102حجم0/352 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان


 • آدم,انسان,خلقت,انسان و آدم در قرآن,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان انسان و آدم در قرآن,خلقت آدم از میان انسانها,خرید پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان انسان و آدم در قرآن *
 • انسان كلمه عام و آدم لفظ خاص استدر بعضی از تفاسیر، دو لفظ آدم و انسان را در آیات مربوط بخلقت بیك مفهوم و آنهم مفهوم عام دانسته‌اند، در صورتیكه در قرآن كلمه «انس


 • تربیت کودکان,استقلال کودکان,استقلال طلبی نوجوان,دانلود پایان نامه استقلال کودکان,روشهای تربیت استقلال دهی به فرزندان,رشد هویت و مبارزه برای استقلال دهی, راهکارهای تقویت حس استقلال در کودکان,دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,دانلود پایان نامه علوم تربیتی
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان استقلال کودکان *
 • هدف از این پایان نامه بررسی استقلال کودکان می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات109حجم0/107 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه کارشناسی رشته عل


 • ماکارونی غنی شده,غنی سازی ماکارونی,تاریخچه ماکارونی در ایران و جهان,دانلود پایان نامه ماکارونی,دانلود پایان نامه غنی سازی ماکارونی,دانلود پایان نامه ماکارونی غنی شده,پایان نامه غنی‌سازی مواد غذایی
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی صنایع غذایی با عنوان ماکارونی غنی شده *
 • در دانلود پایان نامه کارشناسی صنایع غذایی به بررسی و تشریح ماکارونی غنی شده می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات92حجم8/151 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل


 • دانلود پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان تعریف و ویژگی های طمانینه و آرامش,علل و اسباب سلب آرامش,تعریف و ویژگی های طمانینه و آرامش,اسباب حصول آرامش,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید پایان نامه
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان تعریف و ویژگی های طمانینه و آرامش *
 • در دنیای امروز كمتر كسی است كه از نگرانی های مرموز رنج نبرد و علی رغم آراستگی ظاهری به نوعی آشفتگی درونی گرفتار نباشد، به نظر می رسد منشاء این همه سرگشتگی ، دور