خرید فایل:دانلود تحقیق الگوی ترافیک مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها

دانلود تحقیق الگوی ترافیک مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها|40272734|horoscope|الگوی ترافیک مشاهده شده صفوف بلند آزاد راه ها,ترافیک ,عبور و مرور ,بزرگ راه و آزاد راه
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان دانلود تحقیق الگوی ترافیک مشاهده شده در صفوف بلند آزاد راه ها آماده دریافت می باشد.

ادامه

چكیده

آنالیز تجربی ارائه شده در این مقاله نشان می دهد كه در نمونه های معین چگالی (و همچنین جریان و سرعت متوسط وسایل نقلیه) در صفوف بلند آزاد راه ها روند سازگاری را با آنچه كه بوسیله تئوری هیدرودینامیك ترافیك پیش بینی شده است ارائه می‌دهد. این یافته اینطور نشان می دهد كه ارزیابی صفوف بلند آزاد راه ها (فواصل مكانی و شرایط ترافیكی صفوف) می تواند به خوبی بوسیله این تئوری ساده توصیف شود. پس از توصیف این روند و شرایط آن برخی از مفاهیم عملی این یافته را ذكر می كنیم.

بطور كلی یافته ها از طریق بازرسی نمودارهائی كه بر مبنای شمارش ترافیك آزاد راه بوسیله شمارشگرها (و همچنین تغییراتی كه در آنها داده شده است) رسم شده اند به دست آمده اند. این روش تحلیل اطلاعات تابع زمانی توده وسایل نقلیه بین شمارشگرها را آشكار می كند و این مساله برای كشف روند توصیف شده لازم است.

2- پیش زمینه

در نمونه های معین، تئوری هیدرودینامیك ترافیك چگالی را در صفوف آزادراهها پیش بینی می كند كه در دم بالاترین مقدار را دارد و به تدریج كاهش می یابد تا به كمترین مقدار خود درست در بالا دست دهانه (گلوگاه) می رسد. در شكل 1 این مساله توضیح داده شده است. قسمت بالایی شكل امتدادی فرضی از یك آزاد راه را نشان می دهد كه در بالا دست گلوگاه تعدادی تقاطع واقع شده اند.

در این شكل گلوگاه به علت قید زمین نشان داده شده است كه می تواند دلایل دیگری هم داشته باشد. ترافیك در بخشهای متشابه (فواصل بین تقاطع ها) بوسیله نموداری مشابه آنچه كه در بخش پائینی شكل ترسیم شده است شرح داده شده است. ظرفیت qmax، ماكزیمم جریانی است كه می تواند در هر بخش بدون در نظر گرفتن تاثیر خطوطی كه از پایین دست می آیند برقرار باشد. اگر در هر صورت، صفی در پائین درست شكل گیرد و به عقب انتقال پیدا كند، جریان در همه بخشها تحت فشار قرار می گیرد و مقادیر كمتری نسبت به qmax بدست می دهد.


این جریان ها با روش ارائه شده توسط Newell (1993) به سادگی قابل تخمین هستند. تقاطع ها بصورت نقاط منفرد در طول آزاد راه مدل می شوند. بنابراین به ازاء هر رمپ، خروجی ها و ورودی ها در این نقاط موجودند. وسایلی كه از یك تقاطع به منطقه صف آزاد راه وارد می شوند جریان وسایلی از تقاطع های مشابه از بالا دست می آیند را محدود می كند یعنی وسایل نقلیه رمپ ورودی فضای آماده راه را از وسایلی كه از بالا دست می آیند می گیرند. بنابراین اگر در هر تقاطع نرخ وسایلی كه از طریق رمپ های ورودی به آزاد راه وارد می شوند بیشتر از نرخ وسایل خارج شونده توسط رمپ های خروجی باشد، جریان در بخشهای متوالی بالا دست به تدریج كاهش می یابد یعنی جریان صف در بخش 1 برابر ظرفیت گلوگاه است، جریان در بخش 2 برابر ظرفیت گلوگاه منهای ریزش خالص از تقاطع 1 است و به همین طریق. مطابق آنچه كه در نمودار شكل 1 نشان داده شده است، هر كاهش در جریان صف كه در طول رخ می دهد با یك افزایش در چگالی همراه است. (این نمودار همچنین تغییرات سرعت متوسط وسایل را نشان می دهد.) به بیان دیگر، رانندگان در حین حركت از دم صف به گلوگاه با بهبود یكنواخت شرایط ترافیك مواجه می شوند.

ممكن است وقفه ای در این روند در ناهمگونی ها (مثل تقاطع ها) رخ دهد. این در صورتی است كه ترافیك در این موقعیت ها با نمودار بخشهای متشابه توصیف نشده باشد. حتی این نكته هم متصور است كه ترافیك می تواند بوسیله یك ایست در بخشهائی كه به قدر كافی در بالا دست گلوگاه هستند خرد شود. البته شرایطی را ذكر شد بدون شك كمیاب هستند و به آنها نمی پردازیم.

پس می توان نتیجه گرفت كه جریان در بخش صف شده آزاد راه وابسته به توده وسایل نقلیه است این موضوع زمانی اهمیت عملی پیدا می كند كه برای مثال طراحی مد نظر باشد. اگر انتخاب نهائی استراتژی كنترل دسترسی از طریق مطالعه رمپ باشد، طرح هندسی تغییر می كند و یا تابلوهای راهنمائی راه براساس ارزیابی توده وسایل پایه گذاری می شود.

ولیكن كاملاً واضح نیست كه این روند در چگالی صفوف تا چه اندازه روی طراحی تاثیر می گذارد و هنوز هم در كتابهای ترافیك بحثی راجع به این موضوع نشده است. ولی با این همه این تئوری به خوبی تعریف شده است و انطباق آن با اندازه گیری‌های واقعی در آزاد راه ها در این تحقیق انجام می گیرد.

مشاهدات ما نشان می دهد كه زمانی كه صف در آنسوی یك تبادل شروع به زیاد شدن می كند جریان وسایل آزاد راه در بالا دست برابر جریان همسایه پائین دست منهای جریان خالص تبادل است.

این جریان بالا دست معمولاً روند تقریباً ثابتی را نشان می دهد (علیرغم وجود نوسانات) برای دوره های زمانی طولانی. در طول این زمان ها، چگالی بخش و جریان آن ارتباط تابعی با هم دارند یعنی ترافیك در اینحالت با نمودار اساسی ترافیك همخوانی دارد. بنابراین برای همه بخشها كه هندسه مشترك دارند یك منحنی داریم.

هدف ما بررسی تئوری هیدرودینامیك و كاربرد آن برای پیش بینی ترافیك معین می باشد به عبارت دیگربررسی می كنیم كه این تئوری جزئیات كافی برای طراحی ارائه می دهد.

یافته ما همچنین ملاك قابل قبولی برای اینكه چه زمانی از مدلهای دیگر بسط ترافیك استفاده كنیم ارائه می دهد همچنین این روش برای یافتن مكان گلوگاه بسیار مناسب است كه در این رابطه در بخش 5 توضیحات بیشتری ارائه می شود.

3- اطلاعات

اطلاعات استفاده شده در این پروژه در مدت زمان 2 روز (صبح) از امتداد
Queen Elizabet Way (شكل 2) گرفته شده اند.


شمارشگرها به شكل دوایر كوچك نشان داده شده اند. ایستگاه شمارشگرها هم در هر خط موجود است كه در شكل نشان داده نشده اند. این شمارشگرها اطلاعاتی شامل شمارش وسایل نقلیه، سرعت متوسط زمانی وسایل نقلیه با وقفه های 20 ثانیه‌ای را ضبط می كنند اعداد منتقل شده به ایستگاه‌ها نیز نشان داده شده اند. هر یك از رمپهای ورودی شكل 2 مطالعه شده اند. به جز رمپ پائین دست شمارشگرهای 53.

شرایط این امتداد بزرگراه برای شرح دادن و ثبات روند فوق مناسب ارزیابی شده‌اند. ابتدا اینكه این آزاد راه شامل سه خط عبوری بدون ناهمگونی آشكار است. دیگر اینكه در طول ساعت اوج این آزاد راه، تعداد وسایل ورودی به آزاد راه از طریق رمپهای ورودی بیش از تعداد وسایل خروجی است. بالاخره اینكه اثبات خواهیم كرد كه گلوگاه در جایی بین شمارشگرهای 51 و 52 رخ می دهد.

زیرا گلوگاه در جائی پائین دست رمپ و بدون ناهمگونی تشكیل می شود.

زمانی كه صف از این گلوگاه در طول آزاد راه زیاد می شود، اندازه گیری چگالی جریان (متوسط) در هر یك از 5 بخش هاشور خورده (شكل 2) انجام شده است. این 5 بخش با شماره های 1 تا 5 كه در جهت بالا دست افزایش می یابند نشان داده شده‌اند. سه عدد از این بخش ها (بخش 2و4و5) بدون ناهمگونی هستند و دو عدد دیگر (بخش 1و3) دارای رمپ ورودی در بالا دست هستند. از اندازه گیری بدست آمده در مرز بخشها برای رسم منحنی ها استفاده می شود.

فایل ورد 15 ص

جزییات بیشتر


 • اخلاق شهروندی,اخلاق ترافیک شهروندی,پرسشنامه میزان تخلفات رانندگی,پرسشنامه اخلاق شهروندی,پرسشنامه اخلاق ترافیک شهروندی,پرسشنامه علل بروز مشکلات ترافیکی,پرسشنامه علل بروز مشکلات ترافیکی در شهر
 • خرید فایل* پرسشنامه بررسی رابطه اخلاق ترافیک شهروندی و عدم رعایت قوانین رانندگی *
 • هدف از این پرسشنامه بررسی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شهر اصفهان می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات9حجم3/196 کیلوبایت فرمت فای


 • مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای 27 ص,دانلود مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای 27 ص,دانلود تحقیق مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای 27 ص,دانلود تحقیق در مورد مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای 27 ص,مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای,دانلود مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای
 • خرید فایل* مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای 27 ص *
 • مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای چكیده : بر اساس تفكیك فرایندی اجزای اصلی ایمنی جاده ( خطر و نتیجه ) ، و 5 متغیر ( سرعت و تصادفات )كه بر این اجزا تاث
 • قانون ایمنی ترافیك
 • خرید فایل* قانون ایمنی ترافیک *
 • قانون ایمنی ترافیك فصل 1-18-T از دانشجویان ساسكاتكیوان تذكر: مطابق بخش فرعی (1)33 از قانون تفسیر بخشهای اصلاح نشده متوالی، برنامههای جدولی فهرستهای این قانون حذ


 • پارورپوینت تقاطع رودکی شیراز,پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز
 • خرید فایل* پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز *
 • در 65 اسلاید این تقاطع نقش موثری در روان سازی ترافیک در محورکمربندی و بلوار ایمان جنوبی دارد. افزایش ضریب ایمنی ترددو کاهش زمان سفر از دیگر اهداف اجرای این طرح


 • ضریب ایمنی ترافیك,برآورد ایمنی ترافیك,سیستم های پیشرفته كمك راننده,ADAS ,بازسازی ,بهسازی زیر ساختها
 • خرید فایل* مدلسازی اثرات معیارهای ایمنی ترافیک جاده ای *
 • چكیده : بر اساس تفكیك فرایندی اجزای اصلی ایمنی جاده ( خطر و نتیجه ) ، و 5 متغیر ( سرعت و تصادفات )كه بر این اجزا تاثیر گذار هستند و همچنین به وسیله ی معیارهای ا


 • استراتژیهای مدیریت ترافیک
 • خرید فایل* استراتژیهای مدیریت ترافیک *
 • عناوین : علم اقتصاد و قیمت گذاری تراکم قیمت گذاری تراکم چیست ؟ روشهای مختلف قیمت گذاری تراکم • مجوزهای ناحیه ای انواع مختلف قیمت گذاری • عوارض متغیر د • SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه ,نقشه های اجرایی ,نقشه های اجرایی طراحی آزاد طراحی شده در سالیدورک,پروژه سالیدورک,پروژه نقشه کشی صنعتی,پروژه رشته مکانیک,پروژه طراحی قطعات,طراحی آزاد
 • خرید فایل* خلاقیت و طراحی آزاد طراحی شده در سالیدورک *
 • : طراحی 3 بعدی با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی قطعات و آماده رندرگیری و اجرا با استفاده از نرم افزار های کتیا و سالیدورک SOLIDWORKS و CATIAنرم افزار کارب


 • پرسشنامه آموزش های فنی حرفه ای,پرسشنامه اشتغال زندانيان آزاد شده,پرسشنامه آموزش زندانيان آزاد شده,پرسشنامه تاثير آموزش ها در اشتغال زندانيان,پرسشنامه اشتغال زندانيان
 • خرید فایل* پرسشنامه تاثير آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانيان آزاد شده *
 • با تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 30 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx مشخصات فایل تعداد صفحات6حجم89/805 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx • دانلود تحقیق تامین مالی,تحقیق تامین مالی doc,تحقیق کامل تامین مالی,تحقیق درباره تامین مالی,تحقیق تامین مالی با فرمت ورد,تحقیق درمورد سود چیست,تحقیق دانش آموزی درباره استقراض,تحقیق دانشجویی درباره سهام
 • خرید فایل* دانلود تحقیق تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت با فرمت ورد *
 • هدف از این تحقیق بررسی تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات19حج


 • دانلود ساختمان بلند,تحقیق ساختمان بلند docx,تحقیق کامل ساختمان,تحقیق درباره ساختمان,تحقیق ساختمان بلند,تحقیق با موضوع ساختمان,تحقیق در مورد ساختمان,تحقیق دانش آموزی درباره ساختمان,تحقیق دانشجویی درباره ساختمان
 • خرید فایل* دانلود تحقیق مفهوم ساختمان بلند با فرمت ورد *
 • هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ساختمان بلند با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات17حجم46/741 کیلوب


 • دانلود بلند مرتبه سازی,تحقیق بلند مرتبه سازی docx,تحقیق کامل بلند مرتبه سازی,تحقیق درباره بلند مرتبه سازی,تحقیق بلند مرتبه سازی,تحقیق با موضوع بلند مرتبه سازی,تحقیق در مورد بلند مرتبه سازی,تحقیق دانش آموزی درباره بلند مرتبه سازی,تحقیق دانشجویی درباره بلند مرتبه سازی
 • خرید فایل* دانلود تحقیق بلند مرتبه سازی با فرمت ورد *
 • هدف از این تحقیق بررسی بلند مرتبه سازی با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات16حجم45/304 کیلوبایت • مقاله در مورد راه و ترابري (راه زميني),تحقيق درباره راه و ترابري (راه زميني),پاورپوينت راه و ترابري (راه زميني),پروژه راه و ترابري (راه زميني)
 • خرید فایل* تحقیق در مورد راه و ترابري (راه زميني) *
 • قسمتی از متن: تاريخچه : تاريخ ايجاد راه ترابري به سال هاي 1310 يعني حدود 70 سال پيش بر مي گردد يعني زماني كه براي اولين بار اداره طرق و شوارع در ايران تاسيس گرد


 • ایمنی در فعالیت های راهسازی,ایمنی در فعالیت های راهداری,ایمنی در راهسازی,ایمنی در راهداری,مدیریت ایمنی در راهسازی,ایمنی در خاکبرداري,ایمنی در فضاهاي محصور,مدیریت ایمنی در راهسازی,تحقیق ایمنی در راهسازی,پایان نامه ایمنی در راهسازی,راهسازی ام
 • خرید فایل* تحقیق ایمنی در فعالیت های راه سازی و راه داری *
 • دانلود تحقیق با موضوع ایمنی در فعالیت های راه سازی و راه داری، در قالب pdf و در 145 صفحه، شامل: مقدمه فصل اول: مدیریت ایمنی در راه سازي و راه داري ایمنی در کار


 • تحقیق, راه, و, ترابري, , (, راه, زميني, )
 • خرید فایل* تحقیق راه و ترابري (راه زميني) *
 • دانلود تحقیق با موضوع راه و ترابري (راه زميني)، در قالب word و در 34 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تاريخچه نوع محصولات توليدي خدماتي واحد صنعتي شرح مختصري از فرايند
 • حسابداری پیمان های بلند مدت, تحقیق در مورد حسابداری پیمان های بلند مدت, دانلود تحقیق حسابداری پیمان های بلند مدت, دانلود رایگان تحقیق حسابداری پیمان های بلند مدت, پروژه حسابداری پیمان های بلند مدت, مقاله حسابداری پیمان های بلند مدت, تحقیق حسابداری در,,,
 • خرید فایل* تحقیق حسابداری پیمان های بلند مدت *
 • دانلود تحقیق با موضوع حسابداری پیمان های بلند مدت، در قالب Word و در 51 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : مقدمـه پيمانكاري فعاليتي گسترده است كه حوزه‌هاي مت


 • تحقیق بررسی آسایش ساکنین در ساختمان های بلند با استفاده از CFD,مشکلات ساکنین در ساختمان های بلند,تحقیق ساختمان های بلند,پاورپوینت اسایش ساکنین در ساختمان های بلند
 • خرید فایل* تحقیق بررسی آسایش ساکنین در ساختمان های بلند با استفاده از CFD *
 • تحقیق با موضوع بررسی آسایش ساکنین در ساختمان های بلند با استفاده از CFD ، در قالب ورد، در 14 صفحه، قابل ویرایش، مقدمه تاثیر باد بر روی سازه ها ترکیبی از چند عام • تحقیق مبانی و پیشینه ارزشیابی آموزش های بلند مدت کارکنان, ارزشیابی آموزش های بلند مدت کارکنان, تحقیق ارزشیابی آموزش های بلند مدت کارکنان, پیشینه ارزشیابی آموزش های بلند مدت کارکنان, آموزش کارکنان,ارزشیابی کارکنان
 • خرید فایل* تحقیق مبانی و پیشینه ارزشیابی آموزش های بلند مدت کارکنان *
 • دانلود تحقیق با موضوع مبانی و پیشینه ارزشیابی آموزش های بلند مدت کارکنان، در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تعاريف آموزشآموزش و نقش آن در توسع


 • تحقیق وضعيت موجود ساختمان هاي بلند در سطح شهر, وضعيت موجود ساختمان هاي بلند در سطح شهر,پتانسيل بلندمرتبه سازي, پتانسيل بلندمرتبه سازي مناطق شهری, در مكانيابي بهينه سازه‌ ها, عوامل تاثير گذار بر پديده بلند مرتبه سازي, بلندمرتبه سازي
 • خرید فایل* تحقیق وضعيت موجود ساختمان هاي بلند در سطح منطقه 9 شهر مشهد *
 • دانلود تحقیق با موضوع وضعيت موجود ساختمان هاي بلند در سطح منطقه 9 شهر مشهد، در قالب word و در 67 صفحه، قابل ویرایش، شامل: معرفي منطقه و ناحيه‌بندي آنمباني نظري


 • سرمايه گذاري هاي بلند مدت, حسابداری سرمايه گذاري هاي بلند مدت, حسابداري سرمايه‌گذاري در سهام, سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت, روش ارزش ويژه, حسابداري سود سهام, تحقیق حسابداری سرمايه گذاري هاي بلند مدت, بورس اوراق بهادار
 • خرید فایل* تحقیق سرمايه گذاري هاي بلند مدت *
 • دانلود تحقیق با موضوع سرمايه گذاري هاي بلند مدت، در قالب word و در 109 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه هدف‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت‌ سرمايه‌گذاري در سهام عا • تحقیق در مورد سازه های متداول برای ساختمانهای بلند 15 ص ,سازه های متداول برای ساختمانهای بلند 15 ص,دانلود تحقیق در مورد سازه های متداول برای سا
 • خرید فایل* تحقیق در مورد سازه های متداول برای ساختمانهای بلند 15 ص *
 • لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 15 صفحه قسمتی از متن .doc : سازه های متداول برای سا • تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی در ساختمان های بلند,موقعیت بهینه مهار بازویی,تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی در ساختمان,تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی,تحقیق تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی,مقاله تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی
 • خرید فایل* تحقیق تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی در ساختمان های بلند *
 • دانلود تحقیق با موضوع تعیین موقعیت بهینه مهار بازویی در ساختمان های بلند، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چكيـده مقدمـه فرضيات آناليـز تعيين موقعي