خرید فایل:مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشكار و غیر ورزشكار ابهر

مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشكار و غیر ورزشكار ابهر|40105521|horoscope|افسردگی مالیخولیایی ,فراوانی افسردگی در خلال تحول ,افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم كودكی,نشانه هایی كه مستقیما به افسردگی وابسته اند,نشانه های وابسته به رنج افسرده وار,نشانه های دفاعی علیه افسردگی,افسردگیهای نوجوانی,افسردگی مبتنی بر احساس كهتری,افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی,معادلهای افسرده وار,فراوانی افسردگی در خلال تحول
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشكار و غیر ورزشكار ابهر آماده دریافت می باشد.

ادامه

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول : كلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

سوال مسئله 5

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

اهداف تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 7

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم 7

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 8

اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی 9

تعریف افسردگی 12

شكل گیری افسردگی در جریان تحول 14

افسردگی های دوره اول كودكی 14

افسردگی نوزاد به منزله یك واقعیت شایع بالینی 15

افسردگی اتكایی 15

تصریحای جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زود رس 17

افسردگیهای زود رس دیگر 19

فهرست

عنوان صفحه

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم كودكی 24

نشانه هایی كه مستقیما به افسردگی وابسته اند 24

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار 25

نشانه های دفاعی علیه افسردگی 26

رفتارهای معادل افسردگی 27

افسردگیهای نوجوانی 28

واكنش اضطرابی افسرده وار 29

افسردگی مبتنی بر احساس كهتری 29

افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی 30

افسردگی مالیخولیایی 31

معادلهای افسرده وار 31

فراوانی افسردگی در خلال تحول 33

طبقه بندی اختلالهای خلقی 36

گستره اول : افسردگیهای یك قطبی 37

گستره افسردگی مهاد 38

ضوابط تشخیصی اختلالهای افسردگی (افسردگیهای یك قطبی) 39

جدولهای ضوابطی تشخیصی اختلال افسردگی یك قطبی 43

جدول ضوابط تشخیصی اختلال افسردگی مهاد راجعه بازگشتی 44

فهرست

عنوان صفحه

فصل سوم : روش تحقیق 45

جامعه مورد مطالعه 46

حجم نمونه 46

روش نمونه گیری 46

ابزار اندازه گیری 47

روش تحقیق 47

روش آماری مربوط به فرضیه 48

فصل چهارم : تحلیل داده های پژوهش 49

مقدمه فصل چهارم 50

جدول 1-4 نمرات خام آزمودینها از آزمون افسردگی 51

تجزیه و تحلیل داده ها 53

جدول 2-4 مقایسه افسردگی در بین جوانان ورزشكارو غیر ورزشكار 54

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 55

بحث و نتیجه گیری 56

پیشنهادات 58

محدودیت های تحقیق 59

منابع و ماخذ 60

چكیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین نوجوانان ورزشكار و غیر ورزشكار 18 ساله شهر ابهر است كه فرضیه های عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتست از از اینكه بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد و همین طور جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار از لحاظ افسردگی دارای تفاوت هستند كه جامعه مورد مطالعه جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار ابهر كه در حدود 100 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیده كه انتخاب نمونه بصورت تصادفی بوده است كه جهت آزمون از آزمون افسردگی یك دارای 21 سئوال 4 گزینه ای است بر روی آزمودنیها اجرا گردیده است . جهت آزمون فرضیه ها از ارزش آماری t و متغییر مستقل استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می دهد كه بین جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار ا لحاظ افسردگی تفاوت وجود دارد و سطح ذهنی دارای آن برابر 5 % است

فصل اول

كلیات تحقیق

مقدمه

در زندگی همه ی ما روز هایی وجود دارند كه همه چیز را سیاه می بینم و هیچ چیز شادی ما را بر نمی انگیزد و هیچ امیدی به موفقعیت نداریم .بد خلق و غمگین هستیم و احساس تنهایی ، خلأ نا امیدی و گنهكاری بر ما چیره می شود و اضطراب ما را فرا می گیرد همه ما با چنین حالتها و احساسهایی كه اغلب پس از شكست ها یا فقدا نها و یا حتی بدون دلیل آشكار به وجود می آیند ،كم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفعقیت بیش وكم ، مقابله می كنیم . اما انچه موجب می شود تا چنین احساسهایی به صورت اختلال های روانی درآیند نوع و تعداد نشانه های،شدت و طول مدت و هم چنین حدی است كه به جریان بهنجار زندگی روزمره آسیب می رسانند در قلمره زندگی بهنجار و در زمینه تجربه آسیب شناختی ، این احساس ها و شیوه دریافت آنها را با مفهوم افسردگی مرتبط ساخته اند .از زمانی كه بقراط نخستین نظریه علت شناختی افسردگی را با عنوان عارضه سودا ارائه كرد فرضیه های متعددی درباره ی مبنای افسردگی مطرح شده اند و كوشش های فراوانی برای درمانگری آن انجام داده اند معادل اصطلاح سودا در زبان یونانی ،اصطلاح مالیخولیا ست كه امروزه نوع خاصی از افسردگی را مشخص می كند .بدرغم پایدار ماندن مفهوم مالیخولیا در خلال قرون ،همواه معانی مبهم و متفاوتی به آن نسبت داده شده است كه با معنای كنونی مالیخولیا كه عبارت است از ختلال عمیق خلقی و بر اساس غمگینی مرضی مشخص می شود متفاوت بوده است در قرن 19 مؤلفان دو گروه هذیانهایی كه «تك جنونی »نامیده میشوند «هذیانهای جزی غمگینی » «با مالیخولیایی هذیانی»را متمایز كردند و در وهله بعد مفاهیم جنون ادواری (فالزه) وجنون دو شكلی ( با یارژه)به منظور متمایز كردن افسردگی های راجعه كه در تناوب با حالات شادی نا آرام بودند ،ظاهر شدند و سپس بیماری اخیر توسط كرپلین «روان گستسگی– آشفتگی افسردگی »نامیده شد ، اما حالت افسردگی این روان گستسگی ،انواع دیگر افسردگیها را پوشش نمیدهد و فقط می توان آنرا به عنوان یك زیر گروه افسردگیها در نظر گرفت ، بنا بر این باید گفت كه اصطلاح افسردگی از چنین چارچوبی فراتر می رود وهله غمگینی و كاهش تنود روانی كه رفتار و زندگی فرد را زیر تأثیر می گیرد متمایز كند .

( دادستان -1382- صفحه269 )

بیان مسئله

گرچه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی ترید افسردگی شامل حالت غمگینی است كه بر زندگی روزمره فعالیت و ارزشیابی خود ، قضاوت و كنشهای ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد .

غمگینی میتواند واكنشی نسبت به یك دیدار رنج آور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود كه از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد ، جنبه افراطی پیدا كند و به خصوص وقتی بدون علت ظاهری آشكار شود ، بنا بر این غمگینی افراطی یا بدون علت موجه در چارچوب افسردگی قرار می گیرد و وجود عوامل آمادگی و آسیب پذیری فردی را القا می كند این عوامل میتواند ژنیتكی روان شناختی –وزیست شناختی یا محیطی باشند و در اغلب موارد با هم در تنیدگی آنها مواجه هستیم افسردگی در اقشار مختلف كودك ونوجوانان و ورزشكار و غیر ورزشكار می تواند وجود داشته باشد كه بر حسب ویژگی های هر فرد این افسردگی می تواند كم یا زیاد باشد كه مسأله مورد تحقیق در این پژوهش مقایسه افسردگی در بین افرادی كه ورزش می كنند با افرادی كه ورزش نمی كنند است .

سؤال مسئله

آیا افسردگی در بین جوانان غیر ورزشكار بیشتر از جوانان ورزشكار است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

اصطلاح افسردگی در بزرگسالان و كودكان دارای معنای مشابهی نیست و همین مورد در بین قشرهای مختلف مانند جوانانی كه ورزش می كنند و به نوعی ورزشكار هستندو جوانانی كه ورزش نمی كنند و به نوعی ورزشكار نیستند تحول مفهوم افسردگی دربین افراد ورزشكار به وضوح دیده می شود و این كه حتی پس از بازشناشی و پذیرش واقعیت بالینی این مفهوم نظریه هایی بیان شده كه شخص می كند استفاده بهینه از وقت و به كار بردن اوقات فراغت به نحوه احسن و حتی تمایل به ورزش كاهی باعث از بین رفتن ناراحتی های روانی بخصوص افسردگی می شود و تمایل افراد به ورزش می تواند راهی به سوی سلامت روانی فرد باشد . كه امید است با تحقیقات انجام شده در این رابطه میزان افسردگی را در جوانان خود كاهش دهیم و تمایل آنها را به ورزش و ورزش كردن بیشتر كنیم تا به این وسیله بتوانیم میزان افسردگی را در این گروه سنی حساس كاهش دهیم.

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر برسی مقایسه افسردگی در بین جوانان ورزشكار و غیر ورزشكار شهر ابهر است . و این كه تمایل به ورزش و ورزشكار بودن افسردگی را در جوانان كاهش می دهد یا نه هیچ تفاوتی از لحاظ افسردگی در بین ورزشكاران و غیر ورزشكاران وجود ندارد؟

فرضیه های تحقیق

افسردگی در بین جوانان غیر ورزشكار بیشتر از جوانان ورزشكار است.

متغییرهای تحقیق

افسردگی = متغییرهای وابسته

جوانان ورزشكار و جوانان غیر ورزشكار = متغییر مستقل در دو گروه

تعاریف عملیاتی واژ ها و مفاهیم

افسردگی :عبارتند از گوشه گیری و انزوا – احساس حقارت – كم شدن اشتها – گریه كردن كه اینها یك حالت روانی در فرد است كه به مرور زمان یا یك دفعه به سراغ آدمی می آید و تمام این حالت در انسان باعث تمایل به خود كشی در مرحله آخر می شود و بالاخره عبارتند ازغره ای است كه آزمودنی از آزمون افسردگی بك بدست آورده است.

جوانان ورزشكار: عبارتند از جوانانی كه به ورزش اشتغال دارند و برای گذراندن اوقات فراغت خود در رشته های ورزشی مشغول ورزش هستند.

جوانان غیر ورزشكار به جوانانی گفته می شود كه اصلا" به ورزش علاقه ندارند و در ساعت بیكاری خود هم حتی ورزش نمی كنند.

جزییات بیشتر


 • مدارپروب,جریان گردابی,آزمون های غیرمخرب,دستگاه جریان گردابی,دستگاه ترک یاب سطوح فلزی,القای مغناطیسی و اندوكتانس‌,بازرسی غیر مخرب در قطعات مهندسی با تاکید بر آزمون غیر مخرب جریان گردابی,بازرسی غیر مخرب جریان گردابی در قطعات مهندسی
 • خرید فایل* بازرسی غیر مخرب در قطعات مهندسی با تاکید بر آزمون غیر مخرب جریان گردابی *
 • هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات85حجم4/646 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته الکترونیک بازرسی غیر مخرب در قطعا • مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری,دانشجویان سیگاری,تحقیق در مورد سیگار,اثرات سیگار,تحقیق درباره بهداشت روانی,بهداشت روانی دانشجویان,پایان نامه در مورد دانشجویان سیگاری,پایان نامه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری,سیگار,دانشجو
 • خرید فایل* بررسی مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری *
 • مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری در دانشگاه مشهد بخشی از مقدمه: در هر جامعه ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه های آن جامعه مح • خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری,سلطه گری زنان,سلطه گری سلطه پذیری زنان,سلطه پذیری زنان,تحقیق سلطه گری زنان,تحقیق سلطه گری سلطه پذیری زنان,تحقیق سلطه پذیری زنان,مقاله سلطه گری زنان,مقاله سلطه گری سلطه پذیری زنان,مقاله سلطه پذیری زنان
 • خرید فایل* بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل *
 • دانلود تحقیق در مورد ، در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمهموضوع پژوهشفایده و اهمیت و هدف پژوهشهدف و فایده تحقیقتعاریف عملیاتی فصل دوم:


 • پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی,مقاله بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی,پژهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی,تحقیق بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی,دانلود پژهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی
 • خرید فایل* بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی *
 • پژهش در 225 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول- كلیات مقدمه..............................................................................


 • پایان نامه,مقایسه,سلامت روان,شاعران,افراد غیر شاعر,تحقیق,مقاله,پایان نامه,پژوهش,مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر,تحقیق مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر,مقاله مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر,پایان نامه مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر,پژوهش مقایسه سلامت روان شاعران در كنار اف
 • خرید فایل* مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر *
 • چکیده با توجه به عقیده ی فروید که می گوید:«ویژگی افراد دارای سلامت روانشناختی خودآگاه کردن وبه خودآگاه آوردن آنچه ناخودآگاه است.» و استفاده از مکانی


 • مقایسه,بهداشت روانی,دانشجویان سیگاری,غیر سیگاری,پروژه,پژوهش,پایان نامه,جزوه,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود جزوه,دانلود مقاله
 • خرید فایل* مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری *
 • مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری فصل اول: کلیات 1-1 . مقدمه: در هر جامعه ای نیروی فعال و جوان بعنوان یكی از ذخایر و سرمایه های آن جامعه محسوب
 • تحقیق رایگان,مقاله رایگان,پایان نامه رایگان,تحقیق رایگان حقوق,تحقیق حقوق,مقاله حقوق,تحقیق حقوق بین الملل ,تحقیق در مورد حقوق بین الملل ,دانلود تحقیق حقوق بین الملل ,پروژه حقوق بین الملل , دانلود تحقیق حقوق در مورد حقوق بین الملل ,بررسی حقو
 • خرید فایل* تحقیق در مورد حقوق بین الملل جوانان *
 • مقدمه: «حقوق بین الملل جوانان»شاید ناشناخته ترین رشته مطالعاتی در میان زیر مجموعه های حقوق بین الملل باشد.در حالی که حقوق بین الملل مربوط به گروه هایی همچون زنا • حقوق بین الملل جوانان,حقوق بین الملل جوانان در جامعه اسلامی,تحقیق حقوق بین الملل جوانان,مقاله حقوق بین الملل جوانان,پاورپوینت حقوق بین الملل جوانان,پایان نامه حقوق بین الملل جوانان,معرفی حقوق بین الملل جوانان,آشنایی با حقوق بین الملل جوانان
 • خرید فایل* تحقیق حقوق بین الملل جوانان *
 • دانلود تحقیق با موضوع حقوق بین الملل جوانان، در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش، شامل: دیباجه سازمان ملی جوانان پیش درآمد سیاست کلی در خصوص اقتصاد و اشتغال آ


 • تحقیق چت روم,تحقیق درباره چت روم,تحقیق در مورد چت روم,مقاله چت روم,تحقیق راجع به چت روم,مقاله چت روم,مقاله در مورد چت روم,مقاله درباره چت روم,مقالات چت روم,پایان نامه چت روم,پایان نامه در مورد چت روم,تحقیق در مورد چت,تحقیق درباره چت
 • خرید فایل* تحقیق تأثیر چت روم ها در روابط بین جوانان *
 • دانلود تحقيق در مورد تأثیر چت روم ها در روابط بین جوانان، در قالب word و در 130 صفحه، قابل ويرايش، شامل: فصل اول: كليات مقدمهبیان مسألهاهداف تحقیقسؤالات ویژهفرض


 • پرسشنامه نگرش نسبت به اینترنت,پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به اینترنت,پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش نسبت به اینترنت,پرسشنامه سنجش نگرش اینترنتی,پرسشنامه نگرش جوانان نسبت به تبلیغات موبایلی,پرسشنامه نگرش بزرگسالان نسبت به تبلیغات موبایلی
 • خرید فایل* پرسشنامه بررسی تفاوت بین نگرش جوانان و بزرگسالان نسبت به تبلیغات موبایلی *
 • دانلود بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد مشخصات فایل تعداد صفحات7حجم0/11 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پرسشنامه پایان نامه رشت


 • دانلود حقوق بین الملل جوانان 18 ص,تحقیق حقوق بین الملل جوانان 18 ص,مقاله حقوق بین الملل جوانان 18 ص,حقوق بین الملل جوانان 18 ص
 • خرید فایل* دانلود تحقیق حقوق بین الملل جوانان 18 ص *
 • فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 17 صفحه موضوع تحقیق: رشته حقوق تهیه کننده: پرستو پورشاهماری منبع: کتاب قانون بین المللی حقوق جوانان دیباچه &ra


 • پاورپوینت بازی های المپیک جوانان ,کمیته بین المللی المپیک IOC,پالمپیک IOC,طرح های IOC,بازی های المپیک جوانان ,جاذبه المپیزم,المپیزم و جوانان,برنامه های آموزشی ارزش های المپیک OVEP,برنامه فرهنگی و آموزشی المپیک
 • خرید فایل* پاورپوینت بازی های المپیک جوانان کمیته بین المللی المپیک IOC *
 • چشم انداز و اهداف تعریف برنامه مسابقات ورزشی برنامه فرهنگی و آموزشی چشم انداز و اهداف مفاد نتایج بدست آمده در خصوص جوانان و ورزش در سراسر دنیا •دسترسی نامس • تحقیق میزان افسردگی,تحقیق در مورد میزان افسردگی,دانلود تحقیق میزان افسردگی,پروژه میزان افسردگی,مقاله میزان افسردگی,پایان نامه پیرامون میزان افسردگی,تحقیق روانشناسی میزان افسردگی,تحقیق روانشناسی
 • خرید فایل* تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی *
 • دانلود تحقیق با موضوع تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی، در قالب Word و در 43 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : چکیده هدف: این طرح با هدف تعیین


 • تحقیق ارتباط بین ورزش و افسردگی,,تحقیق در مورد ارتباط بین ورزش و افسردگی,,دانلود تحقیق ارتباط بین ورزش و افسردگی,,پروژه ارتباط بین ورزش و افسردگی,,مقاله ارتباط بین ورزش و افسردگی,,پایان نامه پیرامون ارتباط بین ورزش و افسردگی,,تحقیق روانشناسی ار,,,
 • خرید فایل* تحقیق آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟ *
 • دانلود تحقیق با موضوع آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟ ، در قالب Word و در 81 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب : فصل اول. طرح تحقیق مقدمه بیان


 • میزان افسردگی,میزان افسردگی در ایران,میزان افسردگی در جهان,میزان افسردگی خود را بسنجید,تحقیق میزان افسردگی,مقاله میزان افسردگی,پروژه میزان افسردگی,بررسی میزان افسردگی,تحقیق بررسی میزان افسردگی,مقاله بررسی میزان افسردگی,پروژه بررسی میزان افس
 • خرید فایل* تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی *
 • دانلود تحقیق با موضوع تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی، در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده بیان مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف تحق


 • افسردگی در کودکان,افسردگی در کودکان و نوجوانان,افسردگی در کودکان چیست,افسردگی در کودکان pdf,افسردگی در کودکان استثنایی,افسردگی در کودکان ابتداییافسردگی در کودکان پیش دبستانی,تحقیق افسردگی در کودکان,مقاله افسردگی در کودکان
 • خرید فایل* تحقیق بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان *
 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان، در قالب word و در 57 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده فصل اوّل: کلیات پژوهش مقد


 • افسردگی جانبازان,افسردگی جانبازان خفیف,افسردگی جانبازان شدید,مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید,ارزیابی شیوع افسردگی در بین جانبازان,دانلود پایان نامه افسردگی جانبازان,دانلود پایان نامه روانشناسی,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی
 • خرید فایل* ارزیابی شیوع افسردگی در بین جانبازان *
 • در این پایان نامه صورت می گیرد مشخصات فایل تعداد صفحات56حجم0/102 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته روانشناسی * ضمیمه شدن پرسشنامه ا


 • ایدز و افسردگی,رابطه ایدز و افسردگی,ایدز افسردگی,رابطه بین ایدز و افسردگی,افسردگی و ایدز,رابطه افسردگی و ایدز,رابطه بین افسردگی و ایدز,افسردگی ایدز,تحقیق افسردگی و ایدز,مقاله افسردگی و ایدز,پاورپوینت افسردگی و ایدز,تحقیق ایدز و افسردگی,مقاله ایدز و ا,,,
 • خرید فایل* تحقیق رابطه بین ایدز و افسردگی *
 • دانلود تحقیق با موضوع رابطه بین ایدز و افسردگی، در قالب word و در 99 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه بيان مسأله ضرورت انجام پژوهشتعاریف واژه هاتعریف مفهومیتعریف


 • تحقیق ورزش ,تحقیق در مورد ورزش ,دانلود تحقیق ورزش ,پروژه ورزش , دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد ورزش ,بررسی ورزش ,تحقیق تربیت بدنی ورزش , مقاله ورزش , پایان نامه تربیت بدنی پیرامون ورزش
 • خرید فایل* تحقیق نقش ورزش در از بین بردن این نوع افسردگی ها *
 • بخشی از متن تحقیق: نقش ورزش در از بین بردن این نوع افسردگیها: یکی از مهمترین عوامل در از بین بردن افسردگیها و یا پیشگیری از بوجود آمدن این نوع بیماریها ورزش است • نقش ورزش از بین بردن افسردگی ها,پیشگیری از افسردگی,درمان افسردگی ,ورزش و اضطراب,رفع افسرگی
 • خرید فایل* دانلود تحقیق نقش ورزش در از بین بردن افسردگی ها *
 • یکی از مهمترین عوامل در از بین بردن افسردگیها و یا پیشگیری از بوجود آمدن این نوع بیماریها ورزش است. ثابت شده است که ورزش موجب کاهش اضطراب و افسردگی، تنظیم و تعد


 • تحقیق ارتباط بین ورزش و افسردگی,,تحقیق در مورد ارتباط بین ورزش و افسردگی,,دانلود تحقیق ارتباط بین ورزش و افسردگی,,پروژه ارتباط بین ورزش و افسردگی,,مقاله ارتباط بین ورزش و افسردگی,,پایان نامه پیرامون ارتباط بین ورزش و افسردگی,,تحقیق روانشن,,,
 • خرید فایل* تحقیق آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ ای وجود دارد؟ *
 • فهرست مطالب: فصل اول. طرح تحقیق مقدمه بیان موضوع تحقیق بیان مسئله و سوال پژوهش سوال پژوهش هدف تحقیق فرضیه تحقیق متغیرهای تحقیق اهمیت ضرورت و فایده‌های موضوع تحق


 • اضطراب و افسردگی,افسردگی در بین معلمان مدارس,ملاکهای تشخیص اضطراب ناشی از اختلال طبی عمومی,ملاکهای تشخیص اختلال اضطرابی,روشهای خود میزانی کاهش اضطراب,انواع درمانهای اختلالات افسردگی,درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیستشناسی,درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری
 • خرید فایل* بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه *
 • فهرست مطالب مقدمه هدف تحقیق فایده واهمیت تحقیق بیان مساله موضوع تحقیق فرضیه تحقیق تعریف مفاهیم و واژه ها تعریف عملیاتی اضطراب تعریف عملیاتی افسردگی تاریخچه اضطر • رابطه بین ایدز و افسردگی,ایدز افسردگی روانشناسی hiv ,افسردگی درون زاد,نظریه های زیست شناختی,الگوهای شناختی افسردگی,افسردگی واکنشی
 • خرید فایل* تحقیق- رابطه بین ایدز و افسردگی -صفحهdocx-100 *
 • این تحقیق در مورد رابطه بین ایدز و افسردگی در 100 صفحه و شامل رابطه بین ایدز و افسردگی ، ایدز،افسردگی، روانشناسی، hiv، افسردگی درون زاد ،نظریه های زیست شناختی،ل

 • بافت صنایع شهرستان ابهر,, دانلود تحقیق بافت صنایع شهرستان ابهر,, پاورپوینت بافت صنایع شهرستان ابهر,, تحقیق در مورد بافت صنایع شهرستان ابهر,, تحقیق درباره بافت صنایع شهرستان ابهر,, تحقیق راجع به بافت صنایع شهرستان ابهر,, تحقیق آماده بافت صنایع ش,,,
 • خرید فایل* تحقیق بافت صنایع شهرستان ابهر *
 • دانلود تحقیق با موضوع بافت صنایع شهرستان ابهر، در قالب Word و در 163 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب مقدمه پتانسیل های معدنی و صنعتی شهرستان ابهر مهم ترين محدوديت