خرید فایل:مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی

مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی|40090275|horoscope|تحقیق بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی,پژوهش بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی,مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی,دانلود تحقیق بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی,بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی,نقش مطبوعات ,توسعه سیاسی
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مقاله بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی آماده دریافت می باشد.

ادامه

در 42 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

سیر تحول تاریخی توسعه سیاسی................................................................... 1

مفهوم توسعه سیاسی ..................................................................................... 3

شاخصهای توسعه سیاسی ............................................................................. 9

الف.ساخت اجتماعی ......................................................................................... 10

ب.ساخت سیاسی ............................................................................................. 11

ج.فرهنگی سیاسی............................................................................................. 12

د.رفتاری سیاسی.............................................................................................. 13

ه.فرآیند سیاسی................................................................................................ 14

جامعه پذیری سیاسی....................................................................................... 15

الف.گروههای نخستین ..................................................................................... 17

ب.گروههای دومین........................................................................................... 18

مشروعیت سیاسی ........................................................................................... 20

مشاركت سیاسی............................................................................................... 21

مطبوعات و توسعه سیاسی.............................................................................. 22

ارتباطات سیاسی............................................................................................... 22


نقش مطبوعات و توسعه سیاسی ..................................................................... 26

جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات.................................................................... 30

مطبوعات و دموكراسی..................................................................................... 21

مطبوعات وایجاد مشروعیت ............................................................................ 32

نقش مطبوعات درایجاد مشاركت..................................................................... 33

نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی ........................................................... 34

منابع.................................................................................................................. 36سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:

مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی كه نصیب غرب بویژه آمریكا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدواركننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینكه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند كه چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت كه این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بكار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.

بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یك عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممكن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور كلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است كه درباره الگوهای كنش و واكنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می كند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع كه درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌كند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی كه درخصوص چنین رخدادهایی ابراز می‌شود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممكنست «تجربی» باشد. بدین معنی كه درباره آنچه كه به وقوع می پیوندد ابراز می‌شود، یا ممكنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی كه جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.

بسیاری معتقدند كه فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص كشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است كه هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می كنند. «ایزن شتات» معتقد است كه نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایركشورهای اروپایی و قاره آمریكا سرایت كرد.

بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند كرد كه جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد كه جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیكه كشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.

مطالب ذكر شده درمورد توسعه سیاسی از یك مشكل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یك الگوی تك خطی و ثابت را مطرح می سازد كه كشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یك سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می كند. بدین صورت كه به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندكی را نشان می دهند. درمواقعی نیز كه به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می كنند كه آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی كشورهای اروپای غربی و آمریكای شمالی توضیح دهند.

ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یك پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیكه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.

مفهوم توسعه سیاسی

مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریك از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأكید بر یك سری از ویژگیها و ابعاد بوده كه متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.

«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان كرده و مشاركت را لازمه توسعه سیاسی می داند.

وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشاركت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزكلمن» افزایش كیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأكید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است كه درآن یك نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن كیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:

الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ كه قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.

ب: الگوهای جدید مشاركت و توزیع منابع، به حدی كه كفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.

به نظر «كلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملكردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیكلوت»معتقد است كه نظریه های توسعه سیاسی را به قسمت یا گروه می‌توان تقسیم كرد:

1- آن دسته كه توسعه سیاسی را با دموكراسی مترادف می دانند.

2- آن دسته كه برتغییر و توسعه سیاسی تمركز تحقیقاتی را داشته اند.

3- آن دسته كه به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.

به نظر می آید كه این تقسیم بندی جامع ترین تقسیم بندی ها باشد. نظریه پردازان گروه اول كه ازمیان آنها كارل فریدریك، جیمز برایس، لوسین پای، سیمور لیپست و آدتورا اسمیت را می‌توان نام برد، درمجموع، انتخابات، كثرت گرایی، نظامهای سیاسی چند حزبی و نظام سیاسی رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و توسعه اقتصادی ومشروعیت سیاسی را به عنوان شاخصهای اصلی توسعه سیاسی اشاره كرده اند.

گروه دوم سعی برآن داشته اند كه میان تغییر و توسعه سیاسی ارتباط ایجاد نمایند. از تحقیقات كلاسیك دراین رابطه، می توان كارل فردریگز، لوئس كوزر و رابرت نیسبت را نام برد. این دسته از نظریه پردازان به نظریه های تغییر وتحول به عنوان نیاز طبیعی انسانها و جوامع توجه نموده اند.

گروه سوم از نظریه پردازان كه در رابطه با توسعه سیاسی، كارتئوریك كرده اند، شامل افرادی مانند لئونارد بایندر، جمیز كلمن، لاپالومباراو سیدنی وربا می باشد. این گروه به كاركردهای اجتماعی درمسیر توسعه سیاسی مانند پدیده ظرفیت اجتماعی سیاسی، عدالت و تقسیم امكانات و منابع و نهایتاً طبقات اجتماعی و سیاسی پرداخته اند. شیوه های تقسیم قدرت، رقابت دركسب قدرت و شیوه های برخورد هیئت های حاكمه با بحران مشروعیت سیاسی از دیگر زوایای تحقیقاتی این گروه از محققین می‌باشد.


شاخصهای توسعه سیاسی

پس ازجنگ جهانی دوم كه مقوله توسعه سیاسی درحوزه های دانشگاهی مطرح شد، دانشمندان وتئوریسین های توسعه سعی كردند شاخصهایی از توسعه یافتگی را ارائه دهند كه مستقل ازایدئولوژیهای گوناگون باشند.

ادعا می شود كه این شاخصها ناظر بر پیشرفتگی و كارآمدی سیستمهای سیاسی و كاملاً عینی و عملی هستند و از آنجا كه جملگی منشأ عقلانی دارند جنبه عموم بشری داشته و قادرند چون محكی برای سنجش میزان توسعه یافتگی این یا آن سیستم سیاسی بكار آیند.

توسعه سیاسی دربرگیرنده موضوعاتی است كه مربوط به عرصه های ساخت اجتماعی، ساخت سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتارسیاسی وفرآیند سیاسی می گردد. بنابراین شاخصهای توسعه سیاسی در هریك از این عرصه ها بشرح ذیل عرضه می‌گردد.

الف-ساخت اجتماعی :

از آنجا كه ساخت اجتماعی محمل مادی ساخت سیاسی است. توسعه یافتگی آن اثرات بلافصلی برنوسازی میگذارد. ساخت اجتماعی هنگامی توسعه یافته است كه اقوام، اقلیت ها، طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی توانسته باشند به نوعی شعور، وجدان و آگاهی جمعی دست یافته و نهادهای صنفی و سیاسی خود را جهت تجمع و تشكل منافع خود پدید آورند.

گذر از بساطت، عدم تنوع و تصلب ساختاری به پیچیدگی ها، تعدد و انعطاف كه خود را درپیدایش نهادهای جامعه مدنی درحوزه اجتماعی متجلی می كند از علائم توسعه یافتگی ساخت اجتماعی است و ازنتایج توسعه یافتگی ساخت اجتماعی، تفكیك و افتراق ساختاری درمقابل درهم ریختگی موزهای اجتماعی است. بعضی نظریه پردازان، شهری شدن و گسترش گروههای میانی را كه از لوازم پیدایش جامعه صنعتی است زیر ساخت اجتماعی جهت گذار به نظام مدرن سیاسی می دانند.
ب-ساخت سیاسی

ساختار سیاسی هر نظامی از مجموعه ای از نهادها و مكانیزمهایی تشكیل شده است كه درواقع اداره امور سیاسی جامعه را برعهده دارند. براین اساس هركدام از عناصر این ساخت بطور منسجم، یكپارچه و پیوسته با یكدیگر درجهت اهداف سیستم سیاسی به ایفای نقش می پردازند.

شاخصهای توسعه یافتگی ساخت سیاسی را می توان به شرح زیر بیان كرد:

1- گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی اعم از خودجوش، برانگیخته از بالا و فراكسیونهای پارلمانی.

2- بازتاب منافع گروههای اجتماعی در تصمیم گیریهای سیاسی كه خود را در نظام حزبی پارلمانی و حاكمیت ائتلافی نشان می دهند.

3- نهادینه و پیچیده شدن نظام بروكراسی با تمام لوازم آن.

4- عقلانی شدن نظام بروكراسی با تمام لوازم آن.

5- گسترش و كارآمدی دستگاههای ایدئولوژیك یك دولت از قبیل آموزش و پرورش رسانه ها، نهادهای مذهبی، نهادهای حقوقی و …

6- تمركز زدائی منطقی كه ضمن حفظ اقتدار دولت به گسترش گروههای میانی، خودگردانی و سیستم رقابت سیاسی میدان می دهد.

بطور خلاصه ایجاد احزاب، انجمن های مختلف صنفی، تشكیل نظام پارلمانی. انفكاك ساختاری، گسترش مراكز آموزشی و مدارس به استحكام خانواده ها، گسترش آزادیهای مطبوعات و بیان، برگزاری انتخابات و ایجاد نظامهای سیاسی رقابتی ازجمله مواردی است كه برای توسعه ساخت سیاسی باید به آنها توجه نمود.

ج-فرهنگی سیاسی:

هرساخت سیاسی، آمیخته با فرهنگ سیاسی مختص به خود است اما علی العموم شاخصهای توسعه درفرهنگ سیاسی یك نظام (مشتمل بر دولت و جامعه) عبارتند از:

1- پیدایش فرهنگ سیاسی همگن وگسترش سمبلهای مشترك سیاسی بعنوان «زبان ارتباط»

2- گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی

3- افسونزایی وغیر تابوئی شدن سیاست و دولت درمنظر عموم و درنتیجه شكستن بتهای تقریرگرایی سیاسی.

4- تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن.

5- غیرشخصی شدن سیاست.

6- شكسته شدن پوسته خرده فرهنگهای سیاسی به نفع نظم و فرهنگی فراگیرتر.

7- هم عرضی سیاست با سایر قدرتها در انظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فی‌نفسه آن.

مشروعیت سیاسی :

مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است كه نهادهای سیاسی موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظامهای سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستمها و ازمیان بردن تفرقه درجامعه است.

زمانی یك حكومت مشروع است كه ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حكومت را از آن خود بدانند و حكومت نیز بطور نهادی شده و قانونی، خود را درمورد عملكردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی تابع كلیدی توسعه سیاسی است و تكامل سیاسی یك جامعه را روان می كند. تقارن منابع هیئت حاكمه با منابع و مصالح عمومی مردم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظری، نهادی شدن ارزشها میان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حكومت است. بنابراین درهر جامعه‌ای، معیاراندازه گیری مشروعیت سیاسی با جامعه دیگر متفاوت می شود. از این نقطه نظر، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ حاكم برجامعه طبقه بندی می شود.

از دیدگاه دیگر، مفهوم مشروعیت سیاسی تنها به قانونی بودن قدرت سیاسی و منطبق بودن با ارزشهای حاكم محدود نمی شود. بلكه به كیفیت ارتباط بین حكومت كنندگان و حكومت شوندگان نیز گسترش می یابد.

مشاركت سیاسی:

مفهوم مشاركت به معنای شركت دادن كلیه اعضای جامعه در استقرار و اداره امور نظام سیاسی است، اشكال مختلف مشاركتی بصورت شركت در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی، انتخاب حكومت شوندگان از طریق رای دادن و شركت در انتخابات تجلی می یابد. مشاركت مستلزم وجود برخی آزادیهای اساسی در جامعه است. بعبارت دیگر وجود چنین آزادیهایی فرصت عمل لازم را برای فرد و گروههای اجتماعی فراهم می آورد.

حدود مشاركت سیاسی ممكن است توسط عوامل متعددی محدودگردد. بخشی از محدودیت ها، مربوط به قوانینی است كه بخشهایی از جمعیت را از مشاركت سیاسی محروم می‌كند، اما مانع اصلی مشاركت در دنیای امروز محدودیت قانونی نیست بلكه عامل اصلی به انگیزش ها، امكانات و فرصتهای افراد جامعه برای مشاركت مربوط می شود.

درواقع صرف مشاركت سیاسی مبین ماهیت نظام سیاسی نیست. به همین خاطر باید توجه داشت كه رقابت سیاسی و ایدئولوژیك مهمترین ویژگی نظام سیاسی توسعه یافته است. با این حال هرچه امكان رقابت سیاسی بیشتر باشد و نیز هرچه دامنه مشاركت سیاسی گسترده تر شود و موانع كمتری برسرراه مشاركت وجود داشته باشد می توان گفت كه نظام سیاسی توسعه یافته تر است.

جزییات بیشتر


 • شهید مطهری,نام کوچک شهید مطهری,اسم شهید مطهری,اندیشه های شهید مطهری,شهید مطهری وصیت نامه,شهید مطهری بیوگرافی,شهید مطهری عکس,شهید مطهری سخنان شهید مطهری,شهید مطهری مسئله حجاب,تحقیق شهید مطهری,مقاله شهید مطهری
 • خرید فایل* پاورپوینت اندیشه های سیاسی شهید مطهری *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع اندیشه های سیاسی شهید مطهری، در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: روش شناسی بنیادهای فلسفی نقد چهار جریان عمده در نقد مارکسیسم نقد ملی گرایی مقابله با تحجر انحراف التقاط نتیجه منابع


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دنا, نقشه ی مرز شهرستان دنا, نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان د
 • خرید فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دنا *
 • نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان دنا (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد). این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.


 • پاورپوینت,خلاصه,مطالعات,توسعه,و,مؤلفۀ,منابع,پاورپوینت خلاصه مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع, پاورپوینت خلاصه مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع ,پاورپوینت خلاصه مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع , پاورپوینت خلاصه مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع,پاورپوینت خلاصه
 • خرید فایل* پاورپوینت خلاصه مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع دارای 293 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد اسلاید : 293 اسلایدفرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس مشخصات فایل: عنوان: پ


 • ویژگیهای كالبدی شهر ری,بافت و عناصر كالبدی شهر ری,كلیات كاربری ارضی در شهر ری,تقسیمات شهرداری شهر ری,محدودیتها و موانع توسعه شهر ری,طرح های مورد نیاز توسعه شهر ری,تحولات و طرحهای شهری در شهر ری
 • خرید فایل* بررسی تحولات و طرحهای شهری در شهر ری با نگاهی به کاربریهای ارضی و توسعه آن *
 • هدف از این پایان نامه می بشد مشخصات فایل تعداد صفحات73حجم0/67 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پایان نامه رشته جغرافیا چکیده : شهرری یکی از شهرهای تاریخی با قدمت شش هزار ساله در جنوب تهران واقع شده است که بر اساس تقسیمات کشوری به عنوان


 • بررسی عوامل و راهکارهای ,توسعه گردشگری روستایی , بخش مرکزی ,شهر سرعین,تحقیق در مورد توسعه گردشگری روستایی
 • خرید فایل* بررسی عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش مرکزی شهر سرعین *
 • هدف از پژوهش حاضر است که با توجه به موضوع، اهداف و فرضيه هاي اين پژوهش روش انجام اين تحقيق توصيفي تحليلي مي باشد. به اين ترتيب در راستاي سوالات و فرضيه هاي تحقيق، ابتدا با هدف توصيف عيني، واقعي يعني شرايطي كه در منطقه مي باشد پرداخته شده است.جامعه آم


 • روندهای سیاسی در خاورمیانه, رهایی زنان ,تحقیق درباره رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه
 • خرید فایل* تحقیق درباره رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه *
 • این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 38 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه عروج اسلام سیاسی


 • پاورپوینت توسعه صنعت انفورماتيک پزشکی,پاورپوینت نقش کليدی استاندارد,پاورپوینت تعريف انفورماتيک پزشکی
 • خرید فایل* پاورپوینت نقش استاندار دسازی در توسعه صنعت انفورماتيک پزشكی *
 • دانلود در 30 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات30حجم589/81 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش بهبود كيفيت مراقبت پزشکی • دسترسي آسان به د


 • دانلود پاورپوینت بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی، شهرستان سربیشه,تحقیق بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی، شهرستان سربیشه,مقاله بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی، شهرستان سربیشه,پاورپوینت بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی، شهرستا
 • خرید فایل* پاورپوینت بررسی روند توسعه روستایی در دهستان مود با تاکید بر بخش کشاورزی، شهرستان سربیشه *
 • در 60 اسلاید قابل ویرایش بیان مسئله تحقیق آیا روند فعلی بهرهبرداری با توجه به خشكسالی های اخیراز امكانات و عوامل تولید در منطقه روندی منطقی و مطلوب برای دستیابی به توسعه روستایی است؟ با توجه به وضعیت موجود چگونه و با چه روشهایی میتوان باعث افزایش كار


 • پاورپوینت توسعه پایدار,پاورپوینت انواع توسعه پایدار,پاورپوینت در مورد توسعه نواحی ساحلی,پاورپوینت توسعه پایدار نواحی ساحلی
 • خرید فایل* پاورپوینت نقش مدیریت در برنامه ریزی توسعه پایدار نواحی ساحلی *
 • دانلود پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار نواحی ساحلی جهت رشته مدیریت در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات19حجم46/563 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار نواحی ساحلی


 • پاورپوینت مروری بر تاریخچه جغرافیای سیاسی,پاورپوینت اصطلاحات جغرافیای سیاسی,پاورپوینت جغرافیایی سیاسی چیست,پاورپوینت درمورد مفاهیم جغرافیای سیاسی,
 • خرید فایل* پاورپوینت بررسی مفاهیم جغرافیای سیاسی *
 • دانلود جهت رشته جغرافیا در قالب ۸۷  اسلاید و با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات87حجم2843/477 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته جغرافیا در قالب ۸۷ اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش جغرافیای سیاسی به عن


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان الیگودرز, استان لرستان
 • خرید فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان الیگودرز (واقع در استان لرستان) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار • حقوق جزایی, تحقیق تكامل‌ علوم جزايي , کار تحقیقی تكامل‌ علوم جزايي , مقاله تكامل‌ علوم جزايي , پروژه تكامل‌ علوم جزايي , تحقیق در مورد تكامل‌ علوم جزايي , دانلود تحقیق تكامل‌ علوم جزايي , پایان نامه پیرامون تكامل‌ علوم جزايي
 • خرید فایل* تحقیق اهميت‌ پژوهش هاي‌ حقوقي‌ تطبيقي‌ در توسعه‌ و تكامل‌ علوم جزايي *
 • بخشی از متن تحقیق: اهميت‌ پژوهش هاي‌ حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ و تكامل‌ علوم جزايي چكيده: پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوق‎جزا، چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديت‎هاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا


 • جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم دکتر امیر دبیري مهر
 • خرید فایل* جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم دکتر امیر دبیري مهر *
 • جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستمدکتر امیر دبیري مهربه تعداد 60 صفحه pdfبراي دانشجویا ن کارشناسی ارشد علوم سیاسیمنبع این درس کتاب فیلسوفان سیاسی قرن بیستم نوشته مایکل لسناف است و مترجم ان خشایار دیهیمیاست که درانتشارات ماهی منتشر شده است . مشخصات


 • اندیشه سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی
 • خرید فایل* دانلود تحقیق اندیشه سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی *
 • نقش مردم در حكومت اسلامی از جمله مباحث مهم در مقوله حكومت دینی، نقش مردم در حكومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حكومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم سالار و طرح حاكمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموكراتیك در ج


 • نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري
 • خرید فایل* نظريه‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري *
 • فهرست مفهوم برنامه‌ریزی شهری تعریف مفاهیم پایه برنامه ریزی فضا و برنامه ريزي فضايي ويژگي برنامه ريزي فضايي برنامه ريزي شهري ويژگي سيستمهاي كلان موثر بر شهر اهم ویژگی‌های برنامه ریزی شهری عوامل موثر در تحولات نظریات و برنامه ریزی شهری و روشهای آن قرن


 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی ,مبانی نظری,پیشینه تحقیق برنامه ریزی روستایی توسعه روستایی
 • خرید فایل* مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی *
 • عنوان: فرمت فایل: word تعداد صفحات: 46 پرفسور جرالدمی یر معتقد است ارائه تعریفی دقیق و جامع از توسعه اقتصادی بسیار مشکل است. بنابراین وی توسعه اقتصادی را چنین تعریف می کند: «فرآیندی که موجب آن درآمد واقعی سرانه در یک کشور در دورانی طولانی افزای


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه, استان یزد
 • خرید فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه (واقع در استان یزد) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آنچهارم دبستان , دانلود پاورپوینت چهارم ابتدایی با موضوع درس پژوهی و راههای توسعه آن, پاورپوینت کلاس چهارم در مورد درس پژوهی و راههای توسعه آن, پاورپوینت کلاس چهارم ابتدایی , پاورپوینت پایه چهارم دبستان درس پژوهی و ,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن *
 • دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع درس پژوهی و راههای توسعه آن، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری. بخشی از پاورپوینت : 1- درس پژوهی به چه معنایی است؟ 2- با درس پژوهی به د


 • پاورپوینت برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران,دانلود پاورپوینت برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران,پاورپوینت درباره برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 • خرید فایل* پاورپوینت برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران *
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشخصات فایل تعداد صفحات32حجم3615/870 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت آشنایی با برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی


 • پاورپوینت اشكال توسعه شركتها, پاورپوینت اشكال توسعه شركتها, , پاورپوینت اشكال توسعه شركتها
 • خرید فایل* پاورپوینت اشكال توسعه شركتها *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع دارای 45 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید : 45 اسلاید فرمت فایل: پاورپوینت .pptx و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمون


 • پایان نامه اسکان غیررسمی,پایان نامه سکونتگاههای غیررسمی,ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی,ارتباط سکونتگاههای غیررسمی با فقر شهری,روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی,رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاههای غیررسمی,دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی
 • خرید فایل* بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه و ارتباط آن با فقر شهری *
 • هدف از این پایان نامه می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات113حجم709/660 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل درباره علت یابی و شناخت زمینه های حاشیه نشینی، نظریات متفاوتی ارائه شده است. این نظریه های متفاوت اگرچه تا حد زیادی ناشی از وجوه مختلف حاشیه ن • پژوهش اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی , اجتماعی روستاها,تحقیق اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی , اجتماعی روستاها,مقاله اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی , اجتماعی روستاهااثرات سالخوردگی بر پایان نامه بازدارندگی توسع,,,
 • خرید فایل* پژوهش اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاها *
 • توضیحات: دانلود پژوهش با موضوع اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاها، در قالب doc و در 38 صفحه ، قابل ویرایش. بخشی از متن : پیش درآمد در بررسی عوامل مؤثر در توسعه جوامع، عوامل فراوانی همچون سرمایه¬گذاری، جمعیت و نیروی انسانی، • تحقیق در مورد ضرورت و توسعه روشهای آبیاری تحت فشار در آبیاری فضای سبز,ضرورت و توسعه روشهای آبیاری تحت فشار در آبیاری فضای سبز,دانلود تحقیق ضرورت و توسعه روشهای آبیاری تحت فشار در آبیاری فضای سبز ,ضرورت توسعه روشهای آبیاری
 • خرید فایل* تحقیق درباره ضرورت و توسعه روشهای آبیاری تحت فشار در آبیاری فضای سبز *
 • توضیحات : تحقیق دربارهضرورت و توسعه روشهای آبیاری تحت فشار در آبیاری فضای سبزدر قالب Word دارای 46 صفحه. بخشی از متن : بخش كشاورزی در ایران یكی از مهمترین بخشهای اقتصادی میباشد و این در حالی است كه كمبود آب اصلیترین عامل محدود كننده تولید محصولات كشا • پاورپوینت کشورهای در حال توسعه آسیایی,پاورپوینت کشور های در حال توسعه جهان,پاورپوینت کشورهای درحال توسعه ppt,پاورپوینت استاندارد بین المللی
 • خرید فایل* پاورپوینت کشورهای در حال توسعه در ISO *
 • دانلود پاورپوینت کشورهای در حال توسعه درISO مشخصات فایل تعداد صفحات50حجم418/135 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود پاورپوینت کشورهای در حال توسعه درISO جهت رشته مدیریت در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان منوجان, استان کرمان
 • خرید فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان منوجان (واقع در استان کرمان) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و دیدگاه های توسعه صنعت گردشگری,فصل دوم پایان نامه صنعت گردشگری,دانلود مبانی نظری تاریخچه صنعت گردشگری,مبانی نظری مفاهیم گردشگری,مبانی نظری مدیریت تعاریف و نظریه های صنعت گردشگری,فصل دوم پایان نامه ارشد ت
 • خرید فایل* فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و دیدگاه های توسعه صنعت گردشگری (فصل دوم پایان نامه) *
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه صنعت گردشگری (فصل دوم) در 54 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافت, نقشه ی مرز شهرستان بافت, نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان
 • خرید فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافت *
 • نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان بافت (واقع در استان کرمان). این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.


 • پاورپوینت موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه,موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه,تحقیق موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه,موانع توسعه ,موانع داخلی توسعه,انواع موانع داخلی توسعه,موانع اقتصادی,موانع سیاسی,موانع فنی,موانع اجتماعی,موانع فرهنگ
 • خرید فایل* پاورپوینت موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: موانع داخلی توسعه انواع موانع داخلی توسعه موانع اقتصادی موانع سیاسی موانع فنی موانع اجتماعی موانع فرهنگی موانع زیست محیطی موانع خارجی توسعه


 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری ,مبانی نظری توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری , پیشینه پژوهش توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری ,مبانی نظری , پ
 • خرید فایل* مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری *
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانها و قابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری دارای 60 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت


 • توسعه اقتصادی و جهانی شدن,, دانلود تحقیق توسعه اقتصادی و جهانی شدن,, پاورپوینت توسعه اقتصادی و جهانی شدن,, تحقیق در مورد توسعه اقتصادی و جهانی شدن,, تحقیق درباره توسعه اقتصادی و جهانی شدن,, تحقیق راجع به توسعه اقتصادی و جهانی شدن,, تحقیق آماده ,,,
 • خرید فایل* تحقیق توسعه اقتصادی و جهانی شدن *
 • دانلود تحقیق با موضوع توسعه اقتصادی و جهانی شدن، در قالب Word و در 34 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع ک


 • لایه GIS محدوده سیاسی استان خراسان رضوی, شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان رضوی, محدوده سیاسی استان خراسان رضوی, مرز استان های کشور, مرز استان خراسان رضوی
 • خرید فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان رضوی *
 • . این شیپ فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.