خرید فایل:بررسی هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر

بررسی هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر|39011966|horoscope|هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر, ماریاكواس,پایان نامه آزمون افسردگی,تحقیق درباره آزمون افسردگی,آزمون افسردگی,تحقیق در مورد افسردگی کودکان,افسردگی,کودکان,افسردگی دانش آموزان,افسردگی پسران,افسردگی دخ
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی هنجاریابی آزمون افسردگی كودكان ماریاكواس برای كلیه دانش آموزان دختر و پسر آماده دریافت می باشد.

ادامه

مقدمه :
بدون شك نيروي انساني از مهم ترين سرمايه‌هاي جوامع است. سرمايه اي كه امكان بهربرداري از منابع انرژي را فراهم مي‌سازد و وجود كار آمدش رفاه و امنيت جامعه را تامين مي‌كند. اهميت نيروي انساني تا جايي است كه منابع مادي همواره يك پله پايين تر از آن قرار مي‌گيرد اين مساله باعث توجه بيش از بيش جوامع بشري به نيروي انساني گرديده و برنامه ريزي‌هاي گسترده اي در جهت حفظ و تربيت آن انجام گرفته تا ميزان بهره وري از اين سرمايه ي ناشناخته را ( البته در برخي كشورها ) افزايش يابد.
حفظ و تربيت نيروي انساني علاوه بر اين كه از جهت جسماني مورد توجه است از نظر رواني بسيار مهم است. چرا كه هر گونه دگرگوني روحي، جسم را تحت تأثير قرار داده و فرد را ناكارآمد مي‌كند.
اگر چه ضرب المثل « عقل سالم در بدن سالم است » در بين مردم باب شده اما بايد اين ضرب المثل بدين گونه اصلاح گردد كه : عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم در سايه ي روح سالم است. بديهي است روح و روان ناسالم جسم را پژمرده و تنبل ساخته و قدرت كار و فعاليت را از او مي‌گيرد. كوتاه سخن اين كه تلاش‌هاي جوامع در جهت سلامت جامعه به خصوص در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه سلامت روحي و رواني افراد از اهميت بيشتري نسبت به سلامت جسماني برخوردار است. وجود اين گونه تحليل و نظريه‌ها درباره ي نيروي انساني باعث شده كه جوامع كوچك و بزرگ از خانواده تا مدرسه و از سطح ملي تا سطح جهاني همه و همه توجه بيشتري به سلامت افراد نمايند و فرد را ابتدا از نظر رواني به خوبي بشناسند آن گاه با تدابير مؤثر موانع رشد روحي او را مرتفع سازند تا در سايه روح سالم،جسم سالم پرورش يابد و افراد سالم سلامت جامعه را تامين و تضمين كنند. گستره ي بيماري‌هاي روحي و رواني كه مانع رشد طبيعي و شكوفايي استعدادهاي افراد مي‌گردد، بسيار وسيع است اما در اين ميان افسردگي يكي از شايع ترين بيماري‌هاي سده ي اخير است. درباره ي افسردگي كه در تمام دوره‌هاي رشد ممكن است بروز دهد تحقيقات و مطالعات زيادي صورت گرفته و نتايج نشان مي‌دهد كه افسردگي در دوران نوجواني كه موم شخصيت فرد شكل مگيرد مهم و قابل تامل است و اگر بدان توجه نگردد باعث بروز ناهنجاري‌هاي شخصيتي و شكوفا نشدن استعدادها مي‌گردد.


فهرست مطالب :
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
اهداف تحقیق
اهداف كلی
تعاریف نظری واژه‌ها و مفاهیم
تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم
سؤالات تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
فصل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه
سلامتی و تعریف آن
عوامل تأثیرگذار بر سلامت
انواع سلامتی
سلامت روانی و تعریف آن
عوامل موثر بر سلامت روانی
اختلالات روانی و تعریف آن
تاریخچه بررسی اختلالات روانی
طبقه بندی اختلالات روانی
اختلالات خلقی و تعریف آن
تاریخچه بررسی اختلالات خلقی
طبقه بندی اختلالات خلقی
اختلالات افسردگی
اختلالات دو قطبی
اختلال افسردگی و تعریف آن
نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی
نظریه زیست شناختی
نظریه روان پویایی
نظریه یادگیری
نظریه شناختی
علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی
سبب شناسی اختلال افسردگی
انواع افسردگی
اختلال افسردگی و سن
اختلال افسرگی و جنس
روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در كودكان
انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی
پرسشنامه افسردگی كودكان CDI
2 ـ پرسشنامه افسردگی بك
مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D )
آزمون و تعریف آن
سابقه تاریخی آزمونهای روانی
ویژگیهای آزمونهای روانی
الف ) ویژگیهای اصلی
الف ) روش باز آزمایی
ب ) روش فرمهای همتا یا موازی
ج ) روش دو نیمه كردن آزمون
د ـ روش كودر ـ ریچاردسون
الف ) روایی محتوا
ب ) روایی صوری یا ظاهری
ج ) روایی ملاكی
د ) روایی سازه
3 ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص
ب ) ویژگیهای فرعی
مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن
انواع نرم یا هنجار
1 ـ هنجارهای سنی
2 ـ هنجارهای كلاسی
3 ـ هنجارهای رتبه درصدی
4 ـ هنجار مربوط به نمرات معیار
پژوهشهای خارجی
پژوهشهای داخلی
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
روش اجرای تحقیق
ابزارهای گرد آوری اطلاعات
روایی و پایایی آزمون ماریاكواس
روایی و پایائی آزمون افسردگی بك
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش
سؤالات پژوهش
فرضیه‌ها پژوهش
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
محاسبه پایایی آزمون
تحلیل نتایج
محاسبه روایی آزمون
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
اداری
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فرضیه ششم
فرضیه هفتم
فرضیه هشتم
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه :
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
پیشنهادات كاربردی
پیشنهادات پژوهشی
محدودیت‌ها
ضمائم
فهرست منابع و مأخذ

جزییات بیشتر • بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملایر,ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملایر,پایان نامه بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه,تحقیق بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه, تحقیق در مورد
 • خرید فایل* بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملایر *
 • فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول بیان مسئله ................................... 9 بیان هدف..................................... 10 ضرورت اجرای طرح ...............
 • هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pesHs),پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pesHs), هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری ,مقیاس پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pesHs),پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری
 • خرید فایل* هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (pes-Hs) *
 • پژوهش حاضر با هدف انجام شد . در این راستا پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری بر روی 400دانش آموز(204دخترو196پسر)که با روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شده • هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385,هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385,پرسش نامه وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385
 • خرید فایل* هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385 *
 • هدف: یکی از روشهای متداول تشخیص دمانس، به عنوان پیش شرطی برای آزمایش و بررسی بیشتر، ارزیابی عملکرد فرد در یک آزمون شناختی مختصر است . به این آزمون ها متداول تری


 • هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر,دانلود هنجاریابی حافظه وکسلر,مقیاس هنجاریابی حافظه وکسلر,هنجاریابی حافظه وکسلر,آزمون هنجاریابی حافظه وکسلر,مقیاس هنجاریابی حافظه وکسلر,هنجاریابی حافظه ,حافظه وکسلر
 • خرید فایل* هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر *
 • دانلود پرسشنامه با موضوع ، در قالب pdf و در 11 صفحه، شامل : فهرست مطالب : چکیدهمقدمهروشجدولابزار اندازه گیرییافته هاحافظه بصریحافظه کلامی جدول میانگین و انحراف


 • تحقیق اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,تحقیق در مورد اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,دانلود تحقیق اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,پروژه اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,مقاله اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,پایان نامه پیرامون اضطراب کودکان دارای شب ادر,,,
 • خرید فایل* تحقیق بررسی اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان *
 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان، در قالب Word و در 82 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب چكيده فصل اول : كليات تحقيق مقدمه


 • تحقیق بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت,پژوهش بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت,مقاله بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت,دانلود تحقیق بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت,بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت,مقایسه كودكان, تیزهوش ,كودكان عادی
 • خرید فایل* مقاله بررسی مقایسه كودكان تیزهوش با كودكان عادی از نظر شخصیت *
 • در 49 صفحه ورد قابل ویرایش فصل اول – طرح تحقیق فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول (طرح تحقیق) كلیات موضوع تحقیق............................................... • مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان , كودكان عادی و كودكان خیابانی,ادراک و ارزیابی و بیان هیجان,تنظیم هوشمندانه هیجان,ادراک و ارزیابی و بیان هیجان
 • خرید فایل* مقاله بررسی مقایسه هوش و هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان *
 • فهرست خلاصه و چکیده فصل اول پرسش پژوهش فرضیه پژوهش اهداف پژوهش متغیر پژوهش متغیر وابسته متغیر مستقل تعریف نظری متغیرهای پژوهشی کودک خیابانی کودک عادی هوش هیجانی • تحقیق اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,تحقیق در مورد اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,دانلود تحقیق اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,پروژه اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,مقاله اضطراب کودکان دارای شب ادراری,,پایان نامه پیرامون اضطراب کودکان دارای شب ادر,,,
 • خرید فایل* تحقیق بررسی اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان عادي *
 • بخشی از متن تحقیق: فهرست چكيده 1 فصل اول : كليات تحقيق 2 مقدمه 3 بيان مساله 4 اهداف تحقيق 5 فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق 7 فرضيه تحقيق 8 مقدمه فصل دوم 9 علل


 • پاورپوینت روابط دختر و پسر
 • خرید فایل* پاورپوینت روابط دختر و پسر *
 • در 45 اسلاید التزام عملی به اعتقادات و باورهای دینی باعث می شود افراد با اعتقاد به تقدیر الهی و وجود دنیایی دیگر مراقبت و هوشیاری بیشتری در زندگی روزمره شان داش


 • تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر, دانلود پاورپوینت تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر, پاورپوینت در مورد تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر, تحقیق تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر, پاورپوینت درباره تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر, پاورپوینت راجع به,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 15 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: هویت یابی جنسی نوجوانان یکی از وظایف مهم در تعلیم و تربیت یک نسل ، یاری دادن آن برای یاف


 • رضايت از زندگي, دانشجويان دختر و پسر,رضایتمندی,تحقیق در مورد رضایتمندی دانشجویان,بررسي تطبيقي رضايت از زندگي,تحقیق در مورد رضایت از زندگی دانشجویان,نگرش تطبیقی به رضایت از زندگی,دانلود تحقیق درباره بررسی تطبیقی رضایت,رضایت از زنگی,میزان رضای
 • خرید فایل* بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر *
 • چكيده: اين پژوهش به بررسي عوامل مؤثر بر رضايت از زندگي در ميان 450 نفر (160 مرد و 290 زن) از دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد مي پردازد و به اين منظور از پرسشنامه • تحقیق رابطه دختر و پسر ,تحقیق در مورد رابطه دختر و پسر ,دانلود تحقیق رابطه دختر و پسر ,پروژه رابطه دختر و پسر ,مقاله رابطه دختر و پسر ,پایان نامه پیرامون رابطه دختر و پسر ,تحقیق روانشناسی رابطه دختر و پسر ,تحقیق روانشناسی
 • خرید فایل* تحقیق بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز *
 • دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز ، در قالب Word و در 78 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : آنچه نسل امروز ما را دچار نوعي سردرگمي


 • بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر,رضايت از زندگي دانشجويان,رضايت از زندگي در دانشجويان پرستاری,پرسشنامه رضايت از زندگي دانشجويان,تحقیق رضايت از زندگي دانشجويان,مقاله رضايت از زندگي دانشجويان
 • خرید فایل* تحقیق بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر *
 • دانلود تحقیق با موضوع بررسي تطبيقي رضايت از زندگي دانشجويان دختر و پسر، در قالب word و در 339 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: كليات بيان مسأله اهميت و ضرورت پ


 • پاورپوینت انواع ارتباط بین دختر و پسر ,پاورپوینت دوستی های دختران و پسران ,پاورپوینت در مورد روابط بین دختران و پسران
 • خرید فایل* دانلود پاورپوینت تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر *
 • مشخصات فایل تعداد صفحات15حجم931/443 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر جهت رشته روانشناسی در 15 اسلاید
 • میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر,میزان هراس اجتماعی دانشجویان پسر,میزان هراس اجتماعی دانشجویان,تحقیق میزان هراس اجتماعی دانشجویان,مقاله میزان هراس اجتماعی دانشجویان,پاورپوینت میزان هراس اجتماعی دانشجویان,پروژه میزان هراس اجتماعی دانشجو
 • خرید فایل* تحقیق میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر و پسر *
 • دانلود تحقیق با موضوع درباره میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر و پسر، در قالب word و در 157 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات پژوهش (1-1) مقدمه (1-2) بیان


 • پاورپوینت رابطه پسر و دختر,پاورپوینت اصول روابط دختر و پسر,پاورپوینت مقاله در مورد دوستی دختر و پسر,پاورپوینت وظایف دوست دختر
 • خرید فایل* پاورپوینت رابطه پسر و دختر و ريشه غالب در روابط دو جنس *
 • دانلود در 11 اسلاید با فرمت pptx مشخصات فایل تعداد صفحات11حجم142/865 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود جهت رشته مدیریت در قالب 11 اسلاید و با فرمت


 • تحقیق درباره ارتباط دختر و پسر,تحقیق,درباره,ارتباط,دختر,و,پسر
 • خرید فایل* تحقیق درباره ارتباط دختر و پسر *
 • ↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل : word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحات :14 قسمتی از متن فایل دانلودی : ارتباط، عل


 • تعريف دوستي دختر و پسر, تفاوت دخترها و پسرها در ارتباط, انواع پسران در ارتباط با دختران, سطوح رابطه دختر و پسر, تحلیل روابط دختر و پسر, تحقیق در مورد روابط دختر و پسر, روابط دختر و پسر در اسلام, دوستی دختر و پسر
 • خرید فایل* پاورپوینت تحلیل روابط دختر و پسر *
 • دانلود پاورپویوینت با موضوع تحلیل روابط دختر و پسر، در قالب pptx و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: چرا رابطه دختر و پسر مهم است؟مراحل روانی دوران بلوغ تعريف دو


 • پاورپوینت مضرات دوستی دختر و پسر,پاورپوینت رابطه بین دختر و پسر از نظر اسلام,پاورپوینت طرز برخورد با پسران,پاورپوینت رابطه دختر و پسر از نظر روانشناسی,پاورپوینت دوستی معمولی دختر و پسر
 • خرید فایل* پاورپوینت انواع برخوردهای اجتماعی بین دختر و پسر *
 • دانلود پاورپوینت انواع برخورد های اجتماعی بین دختر و پسر جهت رشته روانشناسی مشخصات فایل تعداد صفحات15حجم1199/617 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود


 • روابط سالم و ناسالم ميان دختر و پسر,روابط دختر و پسر در دانشگاه,روابط دختر و پسر در اسلام,روابط دختر و پسر در ایران,روابط دختر و پسر قبل از ازدواج,روابط دختر و پسر در امریکا,روابط دختر و پسر از نظر اسلام,روابط دختر و پسر از دیدگاه اسلام
 • خرید فایل* تحقیق عوامل زمينه ساز در ايجاد روابط سالم و ناسالم ميان دختر و پسر *
 • دانلود تحقیق با موضوع عوامل زمينه ساز در ايجاد روابط سالم و ناسالم ميان دختر و پسر، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: ابتدا بايستي مراد


 • روابط سالم دختر و پسر,روابط ناسالم دختر و پسر,روابط سالم دختر و پسر در دانشگاه,روابط سالم بین دختر و پسر,بررسی روابط سالم دختر و پسر,ارتباط دختروپسر,روابط دختر و پسر از دیدگاه روانشناسی,روابط دختر و پسر در اسلام,روابط دختر و پسر قبل از ازدواج
 • خرید فایل* تحقیق عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و ناسالم میان دختر و پسر *
 • دانلود تحقیق با موضوع عوامل زمینه ساز در ایجاد روابط سالم و ناسالم میان دختر و پسر، در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: ابتدا بايستي مراد


 • مقايسه ميزان اضطراب, ميزان اضطراب,اضطراب بين دانشجويان پسر و دختر, مقايسه ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري, بررسی ميزان اضطراب در بين دانشجويان, تحقیق بررسی ميزان اضطراب در بين دانشجويان, اضطراب
 • خرید فایل* تحقیق مقايسه ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري *
 • دانلود تحقیق با موضوع مقايسه ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري، در قالب word و در 120 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: كليات ت


 • عزت نفس دانشجویان,عزت نفس در دانشجویان,عزت نفس بین دانشجویان,بررسی عزت نفس در دانشجویان,بررسی عزت نفس دانشجویان,تحقیق عزت نفس دانشجویان,تحقیق عزت نفس در دانشجویان,تحقیق عزت نفس بین دانشجویان,تحقیق بررسی عزت نفس در دانشجویان
 • خرید فایل* تحقیق بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر و دختر *
 • دانلود تحقیق با موضوع بررسي و مقايسه عزت نفس بين دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار پسر و دختر، در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش. مقدمه تحقیق: مطالعه و تحقيق • تحقيق,دانلود تحقيق,كار تحقيقي,علوم اجتماعي,روابط دختر و پسر,دختر و پسر در جامعه امروزي,تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز
 • خرید فایل* تحقيق بررسي روابط دختر و پسر در جامعه امروز *
 • مقدمه : آنچه نسل امروز ما را دچار نوعي سردرگمي و پريشاني مي کند از سويي زندگي در جامعه اي اسلامي و آميخته با فرهنگ و رسوم ايراني است که قدمتي کهن دارد و از سوي


 • روابط دختر و پسر,هویت یابی جنسی نوجوانان,انواع برخورد های اجتماعی بین دختر و پسر ,وضعیت مطلوب در روابط دختر و پسر
 • خرید فایل* پاورپوینت تحلیلی مختصر بر روابط دختر و پسر *
 • فهرست مطالب هویت یابی جنسی نوجوانان انواع برخورد های اجتماعی بین دختر و پسر دوستی های دختران و پسران عوامل بوجود آورنده برخوردهای نا مطلوب میان دختران و پسران و
 • ارتباط دختر و پسر و شرایط آن,انگیزه های برقراری ارتباط با جنس مخالف,آثار رابطه با جنس مخالف,شرایط ارتباط با جنس مخالف,مصادیق فساد در روابط دو نامحرم,نظر اسلام و قرآن درباره رابطه دختر و پسر,پیامدهای رابطه با جنس مخالف,راهكارهای سالم سازی ارتباط دختر و پسر,علت حرام بودن رابطه دختر و پسر,رابطه دوستی بین دختر و پسر,دانلود چگونگی رابطه
 • خرید فایل* تحقیق چگونگی رابطه بین دختر و پسر *
 • یكی از نیازهای اساسی زندگی انسان، تعامل و ارتباط با دیگران است. انسان در طول رشد خود، پیوسته برای بقا و پیشرفت خویش، محتاج ارتباط با دیگران است كه بین این امر ب