خرید فایل:مديريت زباله هاي شهري و شناخت و طبقه بندي مواد، سيستم‌هاي جمع آوري و حمل و نقل و روش‌هاي

مديريت زباله هاي شهري و شناخت و طبقه بندي مواد، سيستم‌هاي جمع آوري و حمل و نقل و روش‌هاي|30020627|horoscope|مديريت زباله هاي شهري و شناخت و طبقه بندي مواد, سيستم‌هاي جمع آوري و حمل و نقل و روش‌هاي دفع مواد زائد شهری
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مديريت زباله هاي شهري و شناخت و طبقه بندي مواد، سيستم‌هاي جمع آوري و حمل و نقل و روش‌هاي آماده دریافت می باشد.

ادامه

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 101

بيان مسئلهتوجه به محيط زيست و حفظ سلامتي انسان و كليه موجودات كره زمين يكي از اصول اساسي در بقاي زندگي و استفاده از مواهب خدادادي است كه به وفور در اختيار ما قرار دارد. كنترل آلودگي‌هاي محيط ازجمله مواد زايد جامد، بخش مهمي از اين وظيفه را تشكيل مي‌دهد كه با توجه به اصول و موازين بهداشتي اقتصادي جايگاه ويژه اي را در علوم و فنون جديد به خود اختصاص داده است. بدين لحاظ در اين مجموعه سعي خواهد شد تا در حد امكان مواردي همچون اهميت مسئله، شناخت و طبقه بندي مواد، سيستم‌هاي جمع آوري و حمل و نقل و روش‌هاي دفع مواد به وضوح مورد توجه قرارگرفته و در اختتام، مبادرت به ارائه راه كارهاي اساسي در جهت بهبودشرايط و بهينه سازي تكنولوژي موجود در مديريت مواد زايد جامد كشور نمايد كه در صورت اعمال، بازتاب آن تاثير اساسي در حفظ بهداشت و سلامت محيط زيست جامعه ما خواهد داشت.مقدمهدر كشور ما ايران با محاسبه 800 گرم زباله سرانه، هر روزه بالغ بر 50000 تُن مواد زايد جامد توليد مي‌شود كه در مقايسه با ساير كشورهاي جهان با 292 كيلوگرم زباله هر نفر در سال در حد متعادلي قرار گرفته است، لكن ازدياد جمعيت و توسعه صنعت به گونه اي كه در برنامه سوم جمهوري اسلامي ايران مطرح است موجبات ازدياد مواد زايد جامد و بالطبع تغييرات فيزيكي ـ شيميايي آن‌ها را بوجود مي‌آورد به طوريكه برنامه هاي جمع آوري و دفع زباله موجود جوابگوي نيازهاي اين بخش از كار نخواهد بود. امر جمع آوري، دفع، بازيافت و اصولا مديريت مواد زايد جامد در ايران با توجه به نوع و كيفيت زباله هاي ايران تفاوت فاحشي با ساير كشورهاي جهان دارد، لذا بكارگيري هر گونه تكنولوژي بدون شناخت مواد و سازگاري عوامل محلي كار ارزنده اي نيست. وجود 70 درصد مواد آلي قابل كمپوست و بيش از 40 درصد رطوبت در زباله هاي خانگي از يك سو و تفاوت فاحش آب و هوا و شرايط زيست در مناطق مختلف كشور با سبك و فرهنگ منحصر به خود از سوي ديگر خود دليلي بر عدم استفاده بي رويه از تكنولوژي‌هاي وابسته به خارج است، تجربه سال‌ها ركود در عمل آوردن كمپوست و پرداخت هزينه هاي گزاف جمع آوري و دفع زباله كه تنها براي شهرهاي مختلف كشور روزانه حدود 20% بودجه شهرداري‌ها را تشكيل مي‌دهد نشانگر اهميت اين مسئله در برنامه هاي محيط زيست كشور است.

توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعايت جنبه هاي پيش‌گيري قبل از درمان بدون توجه به سيستم‌هاي جمع آوري و دفع مواد زايد كه مسبب اصلي آلودگي در شهرها و روستاهاي كشور است، امكان پذير نيست. اشاعه بيماري كيست هيداتيك، بروز گهگاه وبا، انواع بيماري‌هاي پوستي همچون ليشمانيوز و سلسله بيماري‌هاي سرطان‌زا و سكته هاي نابهنگام در جوامع كنوني كه معمولا به مواد فساد پذير و پس مانده هاي شيميايي محيط زيست نسبت داده مي‌شود ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمي و عفونت‌زا با زباله هاي شهري و انتشار آن‌ها در آب، خاك و هواي زندگي روزمره ماست. عليهذا به منزله بهبود مديريت مواد زايد جامد و اجراي اهداف بهداشتي اقتصادي كشور گفتار حاضر به صورت فشرده، كلياتي از موارد آلودگي و طبقه بندي مواد زايد جامد را با توجه خاص به سيستم‌هاي جمع آوري، دفع و بازيافت مواد، مورد بحث قرار مي‌دهد كه اميدوار است مورد توجه علاقمندان بويژه دانشجويان عزيز و مسئولين محترم بهداشت محيط كشور قرار گيرد.1 ـ خطرات ناشي از دفع زباله به طريق غير بهداشتياصول بهداشت و بهسازي محيط، در هر شهر ايجاب مي‌كند كه زباله ها در حداقل زمان از منازل و محيط زندگي انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند. پيدايش اين ايده (دفع بهداشتي زباله در محيط زيست) در قرن نوزدهم ميلادي به مشابه يك دستورالعمل بهداشتي، شهروندان را به رعايت آن ملزوم مي‌ساخت.اهميت دفع بهداشتي زباله ها موقعي بر همه روشن خواهد شد كه خطرات ناشي از آن‌ها بخوبي شناخته شود. زباله ها نه فقط باعث توليد بيماري، تعفّن و زشتي مناظر مي‌گردند، بلكه مي‌توانند به وسيله آلوده كردن خاك، آب و هوا خسارات فراواني را ببار آورند. به همان اندازه كه تركيبات زباله مختلف است، خطرات ناشي از مواد تشكيل دهنده آن‌ها نيز مي‌توانند متفاوت باشند. جمع آوري، حمل و نقل و آخرين مرحله دفع اين مواد بايستي به طريقي باشد كه خطرات ناشي از آن‌ها در سلامتي انسان به حداقل ممكن كاهش يابد.راجع به خطرات حاصل از زباله هاي شهري و صنعتي بايد گفت كه در كليه منابع علمي و كتب مربوطه همواره اشاره به ابتلاي انسان‌ها به بيماري‌هاي گوناگون شده است. در كتب علمي تعداد باكتري‌هاي مختلف موجود در خاكروبه خيابان‌ها از 2 تا 40 ميليون به صورت خاص و از 50000 تا 10 ميليون بطور عموم در هر گرم برآورده شده است. اين تعداد باكتري مي‌توانند به سادگي موجب بروز بيماري‌هاي گوناگوني گردند. مخصوصاً اينكه در اين مواد انواعي از باكتري‌هاي مولد وبا، تيفوس و كزاز بطور مسلّم و صريح تشخيص داده شده است. شايان ذكر است كه سابقا فضولات حيواني (پهن گاو و اسب) قسمت عمده اي از خاكروبه هاي خياباني را تشكيل مي‌داد. اين حالت هم اكنون نيز در پاره اي از روستاها و شهرهاي كوچك مشاهده مي‌شود.1 ـ 1 ـ مگسخطرات ناشي از وجود مگس براي انسان و عموم حيوانات اهلي بر همه روشن است، مگس خانگي (Mussca domestica) مخصوصاً از نظر انتشار بسياري از باكتري‌هاي بيماريزا قابل اهميت مي‌باشد. اصولا بيش از 50-40 هزار نوع مگس در اين زمان شناسايي شده ولي نام گذاري همه آن‌ها به اتمام نرسيده است. بر اساس مطالعات انجام شده در صحرا و آزمايشگاه انتشار بسياري از امراض همچون اسهال‌هاي آميبي و باسيلي، تراخم، حصبه و شبه حصبه، وبا، سِل، جذام، طاعون و سياه زخم به وسيله مگس امكان پذير است. اين حشره به وسيله پُرزهاي چسبنده و مژك‌هاي فراوان بدن خود با نشستن بر روي مدفوع انسان و حيوان و بسياري از كثافات و زباله ها ميكروب‌هاي مختلف را از طريق تماس مستقيم بدن انسان و يا اغذيه مورد نياز او به محيط زندگي وارد نموده و به طور مكانيكي باعث انتقال بيماري‌ها به موجود زنده ديگري مي‌گردد.ساختن مستراح‌هاي بهداشتي در شهر و روستا و حفظ محيط زيست از پِهِن و ديگر فضولات فساد پذير انساني و حيواني نيز از جمله عواملي است كه باعث جلوگيري از توليد و رشد لارو مگس خواهد شد. مواد زايد صنعتي اعم از فرآورده هاي گياهي، ميوه ها، فضولات كشتارگاه ها و غيره چه در شهرها و چه در مراكز توليد و مصرف مي‌تواند محل پرورش لارو (كرمينه) مگس قرار گيرد. در صورتي كه روش دفع زباله به صورت تلنبار كردن در فضاي آزاد باشد كرمينه مگس در داخل زباله كه از نشر حرارت، رطوبت و مواد غذايي مناسب ترين محيط به شمار مي‌رود رشد و نمو كرده و پس از رسيدن زمان بلوغ به منازل و اماكن مجاور پرواز مي‌نمايد. قدرت پرواز مگس تا حدود 20 كيلومتر مشخص شده است (2).1 ـ 2 ـ جوندگانسالم سازي محيط بخصوص كنترل زباله ها چه در امر جمع آوري و چه در دفع بهداشتي آن‌ها مفيدترين راه مبارزه با جوندگان مي‌باشد و بديهي است كه يكي از خطرناكترين مضرات عدم توجه به دفع زباله نشو و نما و انتشار موش در شهرها است. خطر ازدياد موش در شهرها را نمي‌توان به سادگي با هيچ بودجه اي جبران نمود. موش‌هاي خانگي و جوندگان ديگر به طرز وسيع و دامنه داري در جهان پراكنده و در جوار انسان‌ها زندگي مي‌كنند. از اين نظر اينگونه موجودات بالقوه ناقل بسياري از بيماري‌هاي انساني هستند. ناراحتي‌هاي حاصل از موش‌ها از يك گاز گرفتگي ساده تا تب تيفوس و طاعون متفاوت است. بيماري لپتوسپيروز در نتيجه تغذيه مواد غذايي آلوده به مدفوع موش بيمار و با استحمام در آب آلوده و يا در تماس مستقيم با موش آلوده، به وجود مي‌آيد. موش مي‌تواند در انتقال بيماري‌هايي چون اسهال آميبي و انتقال كرم كدو و تريشين نيز به طور غيرمستقيم، نقش مهمي ايفاء كند. موش و ساير جوندگان براي توليد مثل و ازدياد جمعيت خويش به سه چيز احتياج دارند، غذا، آب و پناهگاه كه هر سه در اغلب موارد در زباله هاي شهري وجود دارد.1 ـ 3 ـ آلودگي‌هاي آبآب شرط اصلي ادامه حيات در جهان است، كلمه آباداني در زبان فارسي از آب گرفته شده كه خود عامل مهمي در جهت عمران و بهسازي مناطق كشور به شمار مي‌رود. سرعت افزايش جمعيت، بهبود سطح بهداشت و پيشرفت‌هاي صنعتي در سطح جهان بيش از پيش باعث محدود شدن منابع آب شده است، اما بايد قبول كرد كه دنيا تشنه است و اين تشنگي يك تصور شاعرانه و خيال نيست بلكه يك حقيقت مسلم است.در كشور ما مسئله كمبود آب مخصوصاً چه در امر صنعت و چه در امر كشاورزي مشكلات فراواني را به بار آورده است. مصرف زياد از حدّ آب در شهرها و اسراف‌هاي بي رويه در هر زمينه نيز تشديد كننده اين مشكل است. گرمسير بودن مناطق مختلف كشور و عدم وجود منابع آب كافي از يك سو و عدم كنترل آلودگي آب به وسيله تخليه فاضلاب‌ها و زباله هاي شهري و صنعتي از سوي ديگر تاثير زيانبخشي در اقتصاد و بهداشت جامعه ما دارد. همچنين تخليه مواد زايد جامد و مايع (زباله و فاضلاب‌ها) در محيط به وسيله جاري شدن آب‌هاي سطحي اعم از جويبارها، رودخانه ها و ديگر آب‌هاي حاصل از بارندگي به نقاط مختلف موجب انتشار آلودگي مي‌گردند و اين در حاليست كه متاسفانه در بعضي از شهرهاي ما دفع بي رويه زباله اكثرا به وسيله تخليه مواد به جويبارها صورت مي‌گيرد و يا دفن غير بهداشتي آن در سراشيبي‌ها و ديگر اماكن كه مخالف ضوابط حفاظت آب‌هاي زيرزميني است انجام مي‌شود كه از نظر بهداشت محيط كاملاً خطرناك است. مخصوصاً اينكه محل تخليه و يا دفن در خاك‌هاي سبك شني و يا در حوالي رودخانه ها و چشمه سارها باشد.1 ـ 4 ـ آلودگي خاكزباله هاي شهري كه خود تركيبي از فضولات انساني و حيواني و بسياري ديگر از مواد زائد صنعتي و كشاورزي است، متاسفانه در آخرين مرحله دفع به خاك و يا آب منتقل مي‌شوند. كالاهاي مصنوعي كه از مواد پلاستيكي ساخته شده اند پس از استعمال به صورت مواد زائد تجزيه نشدني در زباله انباشته و در خاك باقي مي‌مانند زيرا پليمرهاي مصنوعي (نايلون) بر عكس پليمرهاي طبيعي موجود در پشم و پنبه به علت نبودن آنزيم ويژه، سال‌ها جهت تجزيه در طبيعت به صورت خام و بدون تغيير باقي مي‌ماند. اين مواد خود خللي در تبادل آب و هوا و ديگر عكس‌العمل‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك بوجود مي‌آورند. مجاورت و يا احاطه شدن ريشه گياهان بوسيله مواد پلاستيكي در خاك سبب نرسيدن آب و غذا به ريشه گياه شده و در طي زمان در اطراف ريشه حرارت، رطوبت و خواص شيميايي كاملاً غيرمتعادلي بوجود مي‌آورند كه موجب ضعف رشد و يا خشكي گياه مي‌شوند. وجود انواع مختلف قوطي‌هاي كنسرو، لاستيك‌هاي مستعمل، لاشه هاي اتومبيل، فضولات بيمارستان‌ها و مواد شيميايي كارخانه ها كه هم اكنون در اغلب شهرها جزو لاينفك زباله هاي شهري هستند به خارج از شهر در دامان طبيعت پراكنده و يا دفن مي‌شوند. نتيجه اين عمل، تجزيه هايي است كه طي ساليان دراز خطرات مهيبي را در آب و خاك منطقه بوجود آورده و موجب بيماري‌هاي گوناگوني در انسان و حيوان و كليه موجوداتي كه در آن منطقه زندگي مي‌كنند مي‌شود.
جزییات بیشتر • سيستم هاي اطلاعات راهبردي و سيستم هاي اطلاعاتي مديريت, سيستم هاي اطلاعاتي مدیریت,مدیریت راهبردی, سيستم هاي اطلاعات راهبردي, سیستم اطلاعات استراتژیک, مدیریت سيستم هاي اطلاعات, پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات راهبردي
 • خرید فایل* پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات راهبردي و سيستم هاي اطلاعاتي مديريت *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع سيستم هاي اطلاعات راهبردي و سيستم هاي اطلاعاتي مديريت، در قالب pptx و در 112 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: سیستم اطلاعاتی اطلاعات مدیریت • بازاريابي در شرکت هاي حمل و نقل بين الملل,شرکت هاي حمل و نقل بین المللي,شرکت های کریر,شرکت های فورواردر,تحقیق شرکت های کریر,تحقیق شرکت های فورواردر,پاورپوینت شرکت های کریر,پاورپوینت شرکت های فورواردر,مقاله شرکت های کریر
 • خرید فایل* تحقیق بازاريابي در شرکت هاي حمل و نقل بين الملل *
 • دانلود تحقیق با موضوع بازاريابي در شرکت هاي حمل و نقل بين الملل، در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش، شامل: شرکت هاي حمل و نقل بین الملليمعرفی شرکت های کریر • اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي,تحقیق اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي,طبقه بندي ضايعات آزمايشگاهي,ضايعاشت عفوني,روشهاي مربوط به دفع و بازيافت,راههاي دفع ضايعات راديواكتيو,مواد ضدعفوني شيميائي
 • خرید فایل* پاورپوینت اصول دفع مواد زائد و زباله هاي آزمايشگاهي *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي ، در قالب ppt و در 35 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهملاحظات مديريت ضايعاتسوابق قوانين و مقر


 • تحقیق رایگان,مقاله رایگان,پایان نامه رایگان,تحقیق رایگان حقوق,تحقیق حقوق,تحقیق مقوله حمل و نقل شهري ,حقوق حمل و نقل,حقوق رانندگی,تحقیق در مورد مقوله حمل ونقل شهري ,دانلود تحقیق مقوله حمل ونقل شهري ,پروژه مقوله حمل ونقل شهري , دانلود تح
 • خرید فایل* کار تحقیقی در مورد قوانين مرتبط با مقوله حمل ونقل شهري *
 • مقدمه: انجام امور جامعه بشري با تنظيم ، تدوين و اجراي قوانين ، مقررات وظوابط امکان پذيراست.با توجه به پيچيدگي قوانين ومقررات کساني که علم و اگاهي بيشتري بر قوان


 • تحقیق مقوله حمل ونقل شهري ,تحقیق در مورد مقوله حمل ونقل شهري ,دانلود تحقیق مقوله حمل ونقل شهري ,پروژه مقوله حمل ونقل شهري , دانلود تحقیق حقوق در مورد مقوله حمل ونقل شهري ,بررسی مقوله حمل ونقل شهري ,تحقیق حقوق مقوله حمل ونقل شهري , مقاله مقوله ,,,
 • خرید فایل* تحقیق قوانين مرتبط با مقوله حمل ونقل شهري *
 • بخشی از متن تحقیق: مقدمه انجام امور جامعه بشري با تنظيم ، تدوين و اجراي قوانين ، مقررات وظوابط امکان پذيراست.با توجه به پيچيدگي قوانين ومقررات کساني که علم و اگ


 • تاثیر فن آوري اطلاعات بر سيستم روابط مدیریت صنعتي,تاثیر افزايش ارتباطات بر سيستم روابط مدیریت صنعتي,روابط مدیریت صنعتي,مدیریت روابط صنعتي,روابط صنعتي مدیریت بازرگانی,تحقیق روابط مدیریت صنعتي,مقاله روابط مدیریت صنعتي
 • خرید فایل* تحقیق تاثیر فن آوري اطلاعات و افزايش ارتباطات بر روي سيستم روابط مدیریت صنعتي *
 • دانلود تحقیق با موضوع تاثیر فن آوري اطلاعات و افزايش ارتباطات بر روي سيستم روابط مدیریت صنعتي، در قالب word و در 38 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: عصر پس


 • تحقیق روش طبقه بندي آشتو,مقاله روش طبقه بندي آشتو,دانلود روش طبقه بندي آشتو,پاورپوینت روش طبقه بندي آشتو,پایان نامه روش طبقه بندي آشتو,اشنایی با روش طبقه بندي آشتو,بررسی روش طبقه بندي آشتو,پروژه روش طبقه بندي آشتو,پژوهش روش طبقه بندي آشتو
 • خرید فایل* تحقیق روش طبقه بندي آشتو *
 • دانلود تحقیق با موضوع روش طبقه بندي آشتو، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: طبق اين تيم خاك به گروههاي اصلي A-1 تا A-7 تقسيم مي شوند . خ


 • بسته بندي,بسته بندي عطر,تاريخچه بسته بندي,تاريخچه بسته بندي عطر,دانلود تحقيق گرافيك,تاريخ بسته بندی عطر ,بسته بندی ,هنر گرافیک در بسته بندی, انواع بسته بندی عطر, گرافيك بسته بندي, ايده هاي گرافيك,طراحی بسته بندی
 • خرید فایل* تحقيق تاريخچه بسته بندي و بسته بندي عطر *
 • چكيده: بسته بندي نمادي واقعي از ويژگيهاي كالاست و بايد بهره وري اساسي كالاي مورد نظر را به بيننده و يا خريدار القاء نمايد در نماي ظاهر يك بسته بايد طرح، نام و و • فضاي کسب و کار, ظهور سازمان هاي ديجيتالي, سيستم اطلاعاتي چيست, سيستم اطلاعات مديريت چيست , سيستم هاي اطلاعات مديريت (مديريت سازمان هاي ديجيتالي),سيستم هاي اطلاعات مديريت,مديريت سازمان هاي ديجيتالي, مديريت سازمان هاي ديجيتالی
 • خرید فایل* پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات مديريت (مديريت سازمان هاي ديجيتالي) *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع سيستم هاي اطلاعات مديريت (مديريت سازمان هاي ديجيتالي)، در قالب pptx و در 54 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تحولات در فضاي کسب و کار فضاي ج


 • مديريت سازمان هاي ديجيتالي در سيستم هاي اطلاعات مديريت,مديريت سازمان هاي ديجيتالي,استراتژی های دیجیتال ,اثرات استراتژی دیجیتال در سازمان,سازمان‌هاي ديجيتالي,سيستم هاي اطلاعات مديريت
 • خرید فایل* پاورپوینت مديريت سازمان هاي ديجيتالي در سيستم هاي اطلاعات مديريت *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت سازمان هاي ديجيتالي در سيستم هاي اطلاعات مديريت، در قالب pptx و در 70 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهمروری بر تحول دیجیتال و ا


 • پاورپوینت فصل سوم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان,پاورپوینت فصل سوم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان با عنوان عناصر سيستم‌ اطلاعاتي ,پاورپوینت عناصر سيستم‌ اطلاعاتي,پاورپوینت فصل 3 کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان,پاورپوینت کتاب سيس
 • خرید فایل* پاورپوینت عناصر سيستم‌ اطلاعاتي (فصل سوم کتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت رضائیان) *
 • مشخصات فایل: عنوان: فرمت: پاورپوینت (Powerpoint) تعداد اسلاید: 62 اسلاید دسته: مدیریت فهرست مطالب: عناصر سيستم اطلاعاتي افراد طراحان سيستم راهبران سيستم كاربران
 • صنعت حمل و نقل هوایی,پروژه صنعت حمل و نقل هوائی,دانلود پروژه,آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما,کاربرد RS در حمل و نقل هوایی,کاربرد سنجش از دور در هوانوردی,کاربرد سنجش از دور در فرودگاه,تهیه مدل سه بعدی فرودگاه و مسیر پرواز,شرکت های هواپیمایی,فرودگا
 • خرید فایل* پروژه بررسی صنعت حمل و نقل هوائی *
 • مقدمه: موقعیت مناسب ایران بهدلیل قرار داشتن در شاهراه ارتباطی مناطق شرق و غرب آسیا با اروپا، ذهن مسؤولین و کارشناسان کشور را به این مساله معطوف نموده است که چگو


 • تحقیق قطار شهري,تحقیق آلودگی هوا,تحقیق بررسی تأثیر حمل و نقل بر کاهش آلودگی هوا,پایان نامه حمل و نقل با قطار شهري و اهمیت آن ,پروژه نقش قطار شهري در کاهش سوخت ,مقاله کاهش آلودگی زیست محیطی ,تحقیق مهم ترین برتري هاي قطار شهري
 • خرید فایل* تحقیق بررسی تأثیر حمل و نقل بر کاهش آلودگی هوا *
 • دانلود تحقیق درس روش تحقیق، در قالب word و در 17 صفحه، شامل: چکیده الگوي توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی یکی از الگوهاي توسعه شهري است که بر محوریت حمل و نقل عم


 • معماری , برنامه ریزی حمل و نقل شهری, دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل شهری, پاورپوینت در مورد برنامه ریزی حمل و نقل شهری, تحقیق برنامه ریزی حمل و نقل شهری, پاورپوینت درباره برنامه ریزی حمل و نقل شهری, پاورپوینت راجع به برنامه ریزی حمل و نقل شهر,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل شهری *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه ریزی حمل و نقل شهری، با فرمت ppt و در 25 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت :


 • سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد, دانلود پاورپوینت سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد, پاورپوینت در مورد سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد, تحقیق سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد, پاورپوینت درباره سیستم های هوشمند حمل,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری مشهد *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 32 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: سیستم های هوشمند حمل و نقل درون شهری تقسيم بندي سيستم هاي هوشمند حمل و نقل : 1. سیستم ها


 • معماری , پروژه سیستم حمل و نقل هوشمــند, دانلود پاورپوینت پروژه سیستم حمل و نقل هوشمــند, پاورپوینت در مورد پروژه سیستم حمل و نقل هوشمــند, تحقیق پروژه سیستم حمل و نقل هوشمــند, پاورپوینت درباره پروژه سیستم حمل و نقل هوشمــند, پاورپوینت راجع به,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت پروژه سیستم حمل و نقل هوشمــند I T S *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه سیستم حمل و نقل هوشمــند، با فرمت ppt و در 21 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : مقدمه حمل و نقل و جابجایی کالا و مسافر به ع


 • پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان , دانلود پاورپوینت پنجم ابتدایی با موضوع درس 9 مطالعات اجتماعی , پاورپوینت کلاس پنجم در مورد درس 9 مطالعات اجتماعی , پاورپوینت کلاس پنجم ابتدایی , پاورپوینت پایه پنجم دبستان درس 9 مطالعات اجتماعی , دانلود پ,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ،راه ها و حمل و نقل (2) *
 • دانلود پاورپوینت پایه پنجم دبستان با موضوع درس 9 مطالعات اجتماعی ، در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آم


 • معماری , سیستم حمل و نقل هوشمــند, دانلود پاورپوینت سیستم حمل و نقل هوشمــند, پاورپوینت در مورد سیستم حمل و نقل هوشمــند, تحقیق سیستم حمل و نقل هوشمــند, پاورپوینت درباره سیستم حمل و نقل هوشمــند, پاورپوینت راجع به سیستم حمل و نقل هوشمــند, پا,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت سیستم حمل و نقل هوشمــند INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM ( I T S ) *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم حمل و نقل هوشمــند INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM ( I T S ) ، با فرمت ppt و در 22 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : مقدمه:حمل


 • معماری , حمل و نقل شهری شهر توکیو, دانلود پاورپوینت حمل و نقل شهری شهر توکیو, پاورپوینت در مورد حمل و نقل شهری شهر توکیو, تحقیق حمل و نقل شهری شهر توکیو, پاورپوینت درباره حمل و نقل شهری شهر توکیو, پاورپوینت راجع به حمل و نقل شهری شهر توکیو, پا,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت حمل و نقل شهری شهر توکیو Transportation In TOKYO *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع حمل و نقل شهری شهر توکیو Transportation In TOKYO، با فرمت ppt و در 119 اسلاید قابل ویرایش فهرست فصل اول آشنایی با کشور ژاپن و شهر توکی


 • پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم دبستان , دانلود پاورپوینت پنجم ابتدایی با موضوع درس 8 مطالعات اجتماعی , پاورپوینت کلاس پنجم در مورد درس 8 مطالعات اجتماعی , پاورپوینت کلاس پنجم ابتدایی , پاورپوینت پایه پنجم دبستان درس 8 مطالعات اجتماعی ,,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ،راهها و حمل و نقل (1) *
 • دانلود پاورپوینت پایه پنجم دبستان با موضوع درس 8 مطالعات اجتماعی ، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آم


 • حمل و نقل دستی بار, دانلود پاورپوینت حمل و نقل دستی بار, پاورپوینت در مورد حمل و نقل دستی بار, تحقیق حمل و نقل دستی بار, پاورپوینت درباره حمل و نقل دستی بار, پاورپوینت راجع به حمل و نقل دستی بار, پاورپوینت آماده حمل و نقل دستی بار, تحقیق در مورد حمل ,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت حمل و نقل دستی بار *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 94 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: در دهه های اخیر تغییرات عمده ای در کارهای صنعتی رخ داده است و ماشینها جایگزین نیروی ماهی


 • معماری , حمل و نقل شهری, دانلود پاورپوینت حمل و نقل شهری, پاورپوینت در مورد حمل و نقل شهری, تحقیق حمل و نقل شهری, پاورپوینت درباره حمل و نقل شهری, پاورپوینت راجع به حمل و نقل شهری, پاورپوینت آماده حمل و نقل شهری, تحقیق در مورد حمل و نقل شهری, ppt
 • خرید فایل* پاورپوینت حمل و نقل شهری *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع حمل و نقل شهری، با فرمت ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : حمل و نقل هوایی: هواپیماهای مسافربری: پس از اولین پروازها،


 • پروژه رشته عمران,رشته عمران,بافت فرسوده,پروژه بافت فرسوده,پروژه عمران,مشکلات حمل و نقل,بررسی مشکلات حمل و نقل ,مشکلات ترافیکی در بافت فرسوده,پروژه ترافیک,ترافیک در بافت فرسوده,دانلود پروژه
 • خرید فایل* بررسی مشکلات حمل و نقل و ترافیکی در بافت فرسوده *
 • چکيده: يکي از مشکلات جامعه امروز، معضل ترافيک و جابه جايي است. اين مقوله در شهرهاي بزرگ نمود بيشتري پيدا کرده است، زيرا شهرهاي که از قديم الايام برنهاده شده اند


 • نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی, دانلود پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی, پاورپوینت در مورد نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی, تحقیق نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی, پاورپوینت درباره نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی, پاورپوینت راجع به نقش حمل و,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 17 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مقدمه قرن بیست و یک قرن به وقع پیوستن دگرگونیهای پُرشتاب در علوم و فن آوری و ابزارهای نو


 • سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي, دانلود پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي, پاورپوینت در مورد سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي, تحقیق سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي, پاورپوینت درباره سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي, پاورپوینت راجع به,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي *
 • دانلود پاورپوینت سند راهبردي حمل و نقل بخش دريايي ، با فرمت ppt و در 67 اسلاید قابل ویرایش. فهرست مطالب فصل اول : كليات و مفاهيم حمل و نقل دريايي فصل دوم : مرور


 • معماری , شبکه حمل و نقل شهری, دانلود پاورپوینت شبکه حمل و نقل شهری, پاورپوینت در مورد شبکه حمل و نقل شهری, تحقیق شبکه حمل و نقل شهری, پاورپوینت درباره شبکه حمل و نقل شهری, پاورپوینت راجع به شبکه حمل و نقل شهری, پاورپوینت آماده شبکه حمل و نقل شهری, تح,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت شبکه حمل و نقل شهری *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه حمل و نقل شهری، با فرمت ppt و در 85 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : معيارهاي اندازه گيري ترافيك براي شناخت و تعيين پارامتر


 • جزوه درسی برنامه ریزی حمل و نقل, دانلود پاورپوینت جزوه درسی برنامه ریزی حمل و نقل, پاورپوینت در مورد جزوه درسی برنامه ریزی حمل و نقل, تحقیق جزوه درسی برنامه ریزی حمل و نقل, پاورپوینت درباره جزوه درسی برنامه ریزی حمل و نقل, پاورپوینت راجع به جزوه درسی,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت جزوه درسی برنامه ریزی حمل و نقل *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 20 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مقدمه تعريف برنامه ريزي حمل و نقل برنامه ريزي حمل و نقل پروسه ای است که به تصميم گيري پي


 • پزشکی , پرستاری , حمل و نقل مصدوم , دانلود پاورپوینت حمل و نقل مصدوم , پاورپوینت در مورد حمل و نقل مصدوم , تحقیق حمل و نقل مصدوم , پاورپوینت درباره حمل و نقل مصدوم , پاورپوینت راجع به حمل و نقل مصدوم , پاورپوینت آماده حمل و نقل مصدوم , تحقیق در مورد ,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت حمل و نقل مصدوم *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع حمل و نقل مصدوم ، با فرمت ppt و در 68 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : حمل و نقل مصدوم 1- تعریف : جابجائی یا انتقال مصدوم به رو


 • پاورپوینت بررسی حمل و نقل دريايي (بنادر),دانلود پاورپوینت بازاريابي بنادر,تحقیق مفاهيم حمل و نقل دريايي,مقاله تحولات حمل و نقل دريايي در دنيا,تحقیق راهبردهاي حمل و نقل دريايي,پاورپوینت بررسی بنادر
 • خرید فایل* پاورپوینت بررسی حمل و نقل دريايي (بنادر) *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع حمل و نقل دريايي (بنادر)، در قالب ppt در 46 اسلاید، قابل ویرایش. فهرست مطالب: فصل اول : كليات و مفاهيم حمل و نقل دريايي فصل دوم : مرور


 • معماری , آشنایی با برنامه ریزی کالبدی حمل و نقل شهری, دانلود پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی کالبدی حمل و نقل شهری, پاورپوینت در مورد آشنایی با برنامه ریزی کالبدی حمل و نقل شهری, تحقیق آشنایی با برنامه ریزی کالبدی حمل و نقل شهری, پاورپوینت درباره آشن,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی کالبدی حمل و نقل شهری *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با برنامه ریزی کالبدی حمل و نقل شهری، با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت : :تاریخچه پیدایش وسیله نقلیه اص


 • حمل و نقل شهری مادرید, دانلود پاورپوینت حمل و نقل شهری مادرید, پاورپوینت در مورد حمل و نقل شهری مادرید, تحقیق حمل و نقل شهری مادرید, پاورپوینت درباره حمل و نقل شهری مادرید, پاورپوینت راجع به حمل و نقل شهری مادرید, پاورپوینت آماده حمل و نقل شهری مادری,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت حمل و نقل شهری مادرید *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 78 اسلاید قابل ویرایش. فهرست مطالب: تاریخچه شهر مادرید و اطلاعاتی در مورد این شهر تقسیم بندی مودهای حمل و نقلی مادرید - مترو - اتوبوس


 • برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبحث مدلسازی توزیع سفر Urban Transportation Planning Course, دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبحث مدلسازی توزیع سفر Urban Transportation Planning Course, پاورپوینت در مورد برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبحث مدلسازی,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبحث مدلسازی توزیع سفر Urban Transportation Planning Course *
 • دانلود ، با فرمت ppt و در 58 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: مدلسازی توزیع سفر هدف از مدل سازي توزيع سفرها تعيين چگونگي انتخاب مقصد براي سفرهاي توليد


 • دانلود پروپوزال رشته مدیریت حمل‌ و نقل, پروپوزال آماده مدیریت حمل‌ و نقل, دانلود پروپوزال آماده مدیریت حمل‌ و نقل, نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت حمل‌ و نقل, پاورپوینت پروپوزال مدیریت حمل‌ و نقل, پروپوزال مدیریت حمل‌ و نقل, رایگان , روش تحقیق ,,,,
 • خرید فایل* پروپوزال رشته مدیریت حمل‌ و نقل *
 • پروپوزال مدیریت حمل‌ و نقل ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد ) این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته مدیریت حمل‌ و نقل، می‌ باشد که طبق