خرید فایل:بررسی مشارکت سیاسی از نظر جامعه شناختی و بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم و تحولات آن در مج

بررسی مشارکت سیاسی از نظر جامعه شناختی و بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم و تحولات آن در مج|30016252|horoscope|بررسی مشارکت سیاسی از نظر جامعه شناختی و بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم و تحولات آن در مجلس و نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی مشارکت سیاسی از نظر جامعه شناختی و بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم و تحولات آن در مج آماده دریافت می باشد.

ادامه

فرمت فایل: Wordتعداد صفحات: 247

1 1 مقدمهآنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند . نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای تقاضای اکثریت مردم قوانین را به تصویب می رسانند تا آن قوانین از مردم جامعه رفع نیاز کند و مردم در این راستا احساس امنیت و آسایش نمایند . نمایندگان مردم در قوه مقننه به مسئله مهمی مانند بودجۀ کل کشور نظارت می کنند و لایحه بودجه را که توسط دولت تنظیم شده به تصویب خویش می رسانند و در تقسیم بودجه و اختصاص آن به نیازهای مختلف درآمد کشور را به نوعی به مصرف نیازها می رسانند که هم آهنگی بین درآمد و هزینه برقرار شود .نظارت نمایندگان مردم بر عمل و رفتار دولتها از مهمترین وظایف آنهاست که مطمئن شوند دولت منطبق با قانون اساسی وظایف خویش را انجام می دهد . و در این راستا نمایندگان دارای حق استیضاح می باشند که وزیران دولت و دولتمردان در عرصه ای از حیات سیاسی ، اجتماعی یا فرهنگی اگر دچار خطا ، لغزش و یا کم کاری شوند ، آنها را به مجلس فرا خوانده و از آنان در برابر حق مردم بازخواست نمایند .پس اگر به مسئلۀ یاد شده دقیق شویم ملاحظه می شود که اگر نمایندگان ، نماینده واقعی مردم حوزه انتخابیه خویش هستند ، این نظارت و کنترل را باید با دقت انجام دهند و مطمئن شوند که دولتها حقوق شهروندان را رعایت کرده و هیچ گونه ستمی به حقوق اجتماعی ، سیاسی و شهروندی آنها روا نمی دارند .البته این نکته قابل ذکر است که اگر انتخابات نمایندگان مردم از کانال احزاب سیاسی صورت گیرد که در بسیاری از کشورها بدین صورت می باشد نتایج خویش را شفاف تر ارائه می دهند و تبعات و معضلات آن نیز کمتر خواهد بود . و رفتارها و کنشهای سیاسی مردم را به سوي صحت عقلانیت سیاسی پیش خواهد برد و پیوستن مردم به احزاب سیاسی نوعی روحیه نظم و نظارت را به آنها انتقال می دهد و دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنان را بالاتر می برد .

1 2 بیان مسئلهمسئله انتخابات با نیازهای مردم جامعه برخورد دارد که نمایندگان مردم به نمایندگی از آنها به نیازهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شان پاسخ می دهند . پس مسائل مختلفی برای انتخابات مجلس وجود دارد که باید به نحوی درست و اساسی صورت بگیرد از جمله آنها این است که نمایندگان باید نمایندگان واقعی مردم باشند و قوه مقننه نیازهای جامعه را مرتفع سازد .بررسی چنین مسئله ای اهمیت فراوانی دارد و می طلبد که تحقیقات و پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت پذیرد زیرا در ارتباط انسان با مسائل معیشتی ، فرهنگی و سیاسی این مرز و بوم است .از سوی دیگر نمایندگان جزء نخبگان جامعه می باشند و باید بدین موضوع پرداخت که جایگاه اجتماعی آنان کجاست و اصولاً مکانیسم کار این گروه چیست و در چه مسائلی از نوع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذار هستند که بیان این مسئله و پاسخ به آن نیاز به بررسی های دقیق دارد .همان طور که می دانیم نخبگان از مؤثر ترین گروههای جامعه هستند که از عوامل و نیروهای مؤثر اجتماعی و سیاسی جامعه تشکیل می شوند و به نوعی عمل می کنند که تمام منافع و تصمیم گیری ها به منافع و علائق گروه نخبگان متمایل باشداز سوی دیگر در درون فرهنگ یک جامعه مشارکت سیاسی از عمده ترین عناصر آن می باشد چرا که این مسئله از طرفی با زندگی روزانه مردم جامعه ارتباط دارد و از طرفی نیز تاریخ اجتماعی و سیاسی را می سازد . تأثیر عمل نمایندگان مجلس در قوه قانونگذاری در شکل گیری زندگی و ساختار اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت بسیار است و به این اعتبار مقایسه مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان خواهد داد که در هر یک از این مقاطع نمایندگان مجلس چه تأثیراتی در جامعه و بر نیازهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آنان بر جای گذاشته است .

1 3 اهداف پژوهشاز آنجائیکه مشارکت سیاسی یک مسئله اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است ، بررسی و شناخت آن از نظر جامعه شناختی امری ضروری می باشد . از طرفی بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم یک جامعه به ما فرصت می دهد که با نحوه و چگونگی آنها با دیگر عوامل و ارتباط و دخالت آنها نسبت به یکدیگر پی ببریم . برای شناخت این روند باید کلیه عناصر سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار داد . به همین منظور محقق قصد دارد تا برای شناخت گوشه ای از کنشها و رفتارهای سیاسی و انتخاباتی مردم ایران در یک کار جامعه شناختی به صورت علمی به تحقیق و مطالعه پردازد،حال در این تحقیق تلاش شده است ، تا چگونگی برپائی مجالس قانونگذاری و انتخابات و عملکرد مجالس و نمایندگان آنها را در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد مطالعه جامعه شناختی تطبیقی قرار گیرد .آنچه را که تحقیق به عنوان اهداف اصلی خود قرار داده است ، همانا شناخت درست این واقعیات و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به نسل امروز و فردا و همچنین روند تحولات ایجاد شده در این کنشها و رفتارها در مجلس و نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد .

1 4 ضرورت پژوهش:در این مبحث اهمیت کاربردی و کارکرد راه گشایانه تحقیق در جهت پیشبرد اهداف علمی مورد نظر جامعه به صورت اهمیت معنائی و علمی و اهمیت آنی تحقیق بیان می شود . اهمیت تحقیق را می بایست در راستای توجه به پدیده ها و رفتارها و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن قلمداد کرد . شناخت و آگاهی نسبت به سیاست ، تاریخ ، اجتماع هر جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و معرفی دقیق و آگاهانه آن باعث می شود تا افراد یک جامعه از دنباله روی ، تقلید و انفعال سیاسی بیرون بیایندو صرفاً به کنشهای عاطفی و سنتی نپرداخته و به سمت کنشهای عقلانی در سیاست رهنمون شوند .یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و رفتارها و نهادهاي سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .و بر همین اساس محقق اهمیت مطالعاتی این موضوع تحقیقاتی را مورد بررسي قرار مي دهد.

1 5 چارچوب نظریمطالعه عالمانه یک پدیده اجتماعی باید مبتنی بر رویکرد منظم علمی باشد و از آنجا که موضوع مورد پژوهش با ویژگی های خاص ( زمانی ، مکانی ) با نظریات مختلف روبروست . لذا باید با بهره گیری از نظریات متفکران مختلف که در این حوزه فکری به طرح نظریه و کار عملی پرداختند به طرحی نو اندیشید تا بتوان چشم اندازی خاص با تکیه بر تخیل جامعه شناختی ترسیم کرد و با توجه به آن به وارسی موضوع پرداخت . بنابراین نظریاتی که بتوان با آن پدیده نقش نمایندگان مجلس ، انتخابات و چرخش نخبگان را در ایران مطالعه کرد نظریاتی است از قبیل نظريات پاره تو ، موسکا ، مارکس ، سی رایت میلز ، شلر ، ما نهایم و شومپیتر که در این تحقیق از آنها استفاده شده و سود برده ایم . ضمن آن که سعی ما بر این است که بر اساس این نظریات چارچوب نظری پژوهش را تدوین نمائیم.

1 6 پرسشهای تحقیق:دو نوع پایگاه در تحقیق وجود دارد که هر تحقیق با توجه به فرضیات خویش تنها می تواند یک پایگاه داشته باشد ، یا باید « پایگاه اثباتی » باشد یا « پایگاه كشفي » .پایگاه کشفی:وقتی که تحقیق بخواهد پرسشهایی را برای اولین بار مطرح کند که تاکنون هیچ پژوهشگر و مؤلف دانشمندی پیرامون آن کنکاش نکرده است در این صورت دارای پایگاه کشفی خواهد بود .با مقدمات داده شده پرسشهای ذیل طرح و مورد بررسی و مطالعه جامعه شناختی قرار می گیرد.1 – مجالس شورای ملی قبل از انقلاب مجالسی مردمی و برگرفته از رأی مردم ایران بود ؟2 – آیا کارکرد مجالس شورای ملی با منافع ملت ایران همراه بوده است ؟3 – آیا مجالس شورای ملی تنها در مسیر تحقق منافع شاه و رژیم وی قدم بر می داشت ؟4 – آیا مردم ایران به مجالس شورای ملی قبل از انقلاب باور داشتند و مصوبات آن را حاوی منافع معیشتی خود می دانستند ؟5 – آیا خود نمایندگان این مجالس واقعاً خود را نماینده مردم ایران می دانستند ؟همین سؤالات را دقیقاً می توان دربارۀ مجلس شورای انقلاب اسلامی و نمایندگان پس از انقلاب نیز مطرح نمائیم .

1 7 فرضیه های تحقیق1 – تعداد نمایندگان مجالس بعد از انقلاب بیشتر از نمایندگان مجالس شورای ملي قبل از انقلاب است .2 – تعداد نمایندگان معمم در مجالس بعد از انقلاب بیشتر از دوره های مشابه مجالس شورای ملی است .3 – تحصیلات نمایندگان مجالس قبل از انقلاب ( مجلس شورای ملی ) بیشتر از نمایندگان مجالس شورای اسلامی است .4 – تحصیلات حوزوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر از نمایندگان مجالس شورای ملی می باشد .5 – درصد آرا مأخوذه انتخابات های مجالس اسلامی به نسبت جمعیت بیشتر از آراء نمایندگان قبل از انقلاب می باشد .

1 8 روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده هاروش تحقیق اسنادی و مطالعه ی کتابخانه ای و تاريخي خواهد بود . و روش تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل جامعه شناختی و تاریخی می باشد . بدلیل اسنادی و تاریخی بودن تحقیق نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها و نحوه استفاده از اسناد و مدارک در این تحقیق از روش معمول مطالعات اسنادی تاریخی به شیوه جامعه شناختی استفاده می شود .توجه ما به اظهارات و دیدگاه های صاحب نظران تاریخی ، مورخان و گزارش نویسان است و به صحت و سقم مطالب التفات نمی شود و همانطوریکه « دوروژه » می گوید : صداقت در تحلیل جامعه شناختی مطرح نیست .منابع کتابخانه ای در ارتباط با انتخابات از دید تاریخی و مراحل مختلف آن که در فصل مربوطه به آن توجه شده است کلیه تغییرات و تجدید نظرها را در قوانین انتخاباتی و روشها مورد بررسی قرار داده است .

1 9 محدوده مطالعاتی (قلمرو تحقيق):در حدود مطالعاتی می بایست حد ومرز تحقیق مشخص شود . منظور از حدود مطالعاتی آن دسته از بررسی ها و جستجوهایی است که در ارتباط با موضوع بوده لیکن با توجه به اهداف مطالعاتی ، جنبی هستند ، یعنی تحقیق با آنها تماس پیدا می کند .بدین ترتیب یکی از ارکان مهم در حدود مطالعاتی ، متغیر شناسی است که امکان کار را مهیا می کند . بر این اساس با توجه به موضوع تحقیق که مقایسه جامعه شناختی نمایندگان مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد حدود مطالعاتی آن متغیرهایی نظیر انتخاب نمایندگان و عملکرد نمایندگان و نتایج بدست آمده می باشد .

1 10 جامعه ی پژوهش:مجموعه اسناد و مدارک موجود در مورد مجلس و قوه قانونگذاری و نمایندگان مجلس ملی و شورای اسلامی که درکتابخانۀ مجلس و مجامع علمی و فرهنگی پژوهشی تاریخی موجود می باشد در حد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است و به جهت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بودن تحقیق نیازی به اندازه گیری یافته های تحقیق نمی باشد .

1 11 تعریف اصطلاحاتنمایندگان قوه مقننه:به نامزدهای انتخاب شده برای مجلس قانونگذاریانتخابات :برای هر دوره از مجلس انتخابات انجام می شود و مردم با رأی خویش نماینده مورد نظر خود را به مجلس گسیل می دارند .مجلس :مرکز قوه مقننه که جلسات آن در هفته اقلاً سه روز تشکیل می شود .قانون:تصمیماتی است از طرف اکثریت نمایندگان در ارتباط با نیاز مردم جامعه .مصوبه:قوانین به تصویب رسیده توسط نمایندگان را مصوبه می نامند .قانون اساسی:مادر قوانین هر جامعه است و بر مبنای آن دیگر قوانین نباید مغایر و مخالف با اصول قانون اساسی باشند .قانون جزا :مجازات تعیین شده برای هر جرم را قانون جزا می گویند .شورای نگهبان:شورائی است متشکل حقوقدانان و فقها برای نظارت مصوبات مجلس .جلسات هفتگی:جلسات مجلس شورای اسلامی است که در هفته سه بار تشکیل می گردد و به صورت علنی یا غیر علنی می باشد .ادوار مجلس:به هر دوره از مجلس که به مدت چهار سال طول می کشد .حوزه انتخابیه:معمولاً برای هر 000/150 نفر یک نماینده از حوزه های جمعیتی انتخاب می شود .احزاب سیاسی:مهمترین نهاد سیاسی و اجتماعی جوامع دنیای امروز .

1 12 محدوديت هاي پژوهش :از جمله اصلي ترين و عمده ترين محدوديتي كه گريبان هر پژوهشي را كه به صورت مطالعۀ اسنادي و كتابخانه اي صورت مي گيرد، همانا كمبود منابع، اسناد و مدارك و دست نيافتن بدانهاست. كه در اين تحقيق نيز اين محدوديت ما را نيز به سختي آزرد و پژوهش را به طور عمده اي ناقص كرد. اين كمبود و محدوديت چه در منابع و ماخذ و اسناد و مدارك مجلس شوراي ملي به چشم آمد و بخصوص در مورد مجلس شوراي اسلامي كه متاسفانه بدليل اينكه هنوز يك هماهنگي و همسويي ميان موسسات آموزش عالي و پژوهشي علمي با نهادهاي سياسي وجود ندارد و اين شبهه وجود دارد كه هدف اصلي هر پژوهش در حوزۀ جامعه شناسي سياسي چيست، همكاريهاي لازم نمي تواند صورت پذيرد و مسئولين با اطمينان خاطر منابع و اسناد و مدارك را در اختيار پژوهشگر قرار نمي دهند تا بتواند به طور كافي و كامل از آنها استفاده نمايد. پس از جمله نارسائي ها و محدوديت هاي اين پژوهش اينست كه متأسفانه محافظت از امنيت وجاه و جان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دامنگير ما گرديد و نتوانستيم آن طور كه شايسته و بايسته بود به جمع آوري خصوصيات و ويژگيهاي فردي و اجتماعي نمايندگان بخصوص دوره هاي اخيرنائل شويم و بيشتر منبع و مأخذ همان نشريات مجلس شوراي اسلامي است كه همان را هم به سختي و ناقص به دست ‌آورديم. 
جزییات بیشتر


 • بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی,اجرای احکام خارجی الماسی,تعیین قانون حاکم بر قراردادها,قوانین حاکم بر قراردادها
 • خرید فایل* بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران *
 • دانشكده علوم انسانی، گروه حقوق كارشناسی ارشد، حقوق (M.A) گرایش: خصوصی نام درس: حقوق بین الملل خصوصی چکیده 1 نحوه برخورد و چگونگی اجرای قانون خارجی 1 شرایط پیدایش تعارض قوانین 1 روش های مطالعه و حل تعارض قوانین 2 سابقه تاریخی تعارض قوانین 2 مکتب های د


 • پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذي (بازدارنده‌ها),بررسی عناصر ضد مغذي,عناصر ضد مغذي,تحقیق عناصر ضد مغذي,بازدارنده‌هاي پروتئيني ,بازدارنده‌هاي معدني,بازدارنده‌هاي ويتامينه,بازدارنده‌ها در چربي,بازدارنده‌ها در کربوهيدراتها ,بازدارنده‌هاي پروتئازه
 • خرید فایل* پاورپوینت بررسی عناصر ضدمغذي (بازدارنده‌ها) *
 • مشخصات فایل: عنوان: قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 34 اسلاید فهرست مطالب: مقدمه عناصر ضد مغذي - بازدارنده‌ها بازدارنده‌هاي پروتئيني بازدارنده‌هاي معدني بازدارنده‌هاي ويتامينه بازدارنده‌ها در چربي بازدارنده‌ها در کربوهيدراتها بازدارنده‌هاي پروتئاز


 • بررسی و مقایسه رژيم غذايي ورزشكاران با افراد عادي
 • خرید فایل* بررسی و مقایسه رژيم غذايي ورزشكاران با افراد عادي *
 • رژیم غذایی یک ورزشکار باید در یک مطلب اساسی با رژیم غذایی فرد عادی تفاوت داشته باشد . ورزشکاران علاوه بر احتیاجات زندگی روزمره ، نیاز به سوخت برای تمرین و مسابقه دارند غذا سوخت لازم برای ورزشکاران را تأمین می کند ولی اغلب ورزشکاران از سوختی که در مخا


 • پایان نامه درمان شناختی , رفتاری,پرسشنامه خودپنداره,کودکان بیش فعال,اختلالهای دوران کودکی,تعاریف اختلال نارسایی توجه, بیش فعالی,اختلال نارسایی توجه,تأثیرات بر عملکرد شناختی و تحصیلی,خودپنداره و عزت نفس,عوامل مؤثر بر خود پنداره
 • خرید فایل* بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه *
 • تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در 110 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ===========


 • تحقیق و پژوهش بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور, بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور,توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور, بررسی توانمندی صنعت بیمه,افزایش سطح اشتغال,توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال
 • خرید فایل* خریدودانلودپایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور *
 • چکیده : کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزیهای لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می ت


 • بررسی کامل جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی,بررسی جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی ,بررسی, جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایر
 • خرید فایل* بررسی جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی *
 • بررسی کامل جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی دارای 185 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل: word تعداد صفحات: 185 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفر


 • پاوپوینت درسی,تحقیق درسی , پاورپوینت آماده پروژه درس ماشین آلات کشاورزی , بررسی اجزا و کاربرد انواع گاوآهن ,پاورپوینت آماده
 • خرید فایل* پاورپوینت آماده پروژه درس ماشین آلات کشاورزی – بررسی اجزا و کاربرد انواع گاوآهن *
 • مسأله اساسی اقتصاد کشاورزی دنیای امروز اتخاذ تدابیر و به کار بردن ماشین ها و ادوات کشاورزی مدرن که بتوان ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت فراهم نماید، می باشد. زیرا از طریق مکانیزه کردن کشاورزی علاوه بر آسان شدن عملیات تولیدی و افزایش بازده می تو


 • بررسی شروع به جرم,شروع به جرم,جرم,دانلود
 • خرید فایل* بررسی شروع به جرم *
 • چکیده: یکی از دستاوردهای حقوق جزای جدید،نهاد شروع به جرم است که برمبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم بوجود آمد.این نهاد از سال 1304 وارد ایران شد و بدین ترتیب مدت تقریبا قابل توجهی در نظام حقوق ایران به سر برده است.اما با تغییراتی ک


 • دانلود,رایگان,دانلود رایگان,خرید دانلود رایگان بررسی طراحي يك سيستم انبارداري,خرید دانلود رایگانبررسی طراحي يك سيستم انبارداري,خرید دانلود رایگان,دانلود رایگان بررسی طراحي يك سيستم انبارداري
 • خرید فایل* بررسی طراحي يك سيستم انبارداري *
 • دانلود ورد با موضوع دارای 12 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 12 صفحه فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه: فهرست: طراحي يك س


 • کشش سیم,شکل دهی,شکل دهی فلزات,wire drawing,metal forming
 • خرید فایل* بررسی فرآیند کشش سیم *
 • کشش یک فرآیند فلز کاری است که از نیروی کششی برای کشیدن فلز استفاده میکند.این فرآیند در دو دسته طبقه بندی میشود. 1-کشش ورق های فلزی 2-کشش سیم،مفتول و لوله


 • اسفالت الیافی,تركها در آسفالت
 • خرید فایل* بررسی اسفالت الیافی *
 • دانلود فایل کامل در قالب فایل word و متشکل از 25 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: مقدمه امروزه راه يكي از عوامل مهم در ارتباط و انتقال مسافران و بارها مي‌باشد و از عوامل مهم روز است ك


 • معماری , عالی قاپوی اصفهان, دانلود پاورپوینت عالی قاپوی اصفهان, پاورپوینت در مورد عالی قاپوی اصفهان, تحقیق عالی قاپوی اصفهان, پاورپوینت درباره عالی قاپوی اصفهان, پاورپوینت راجع به عالی قاپوی اصفهان, پاورپوینت آماده عالی قاپوی اصفهان, تحقیق در مورد عا,,,
 • خرید فایل* پاورپوینت بررسی بنای عالی قاپوی اصفهان *
 • دانلود پاورپوینت با موضوع عالی قاپوی اصفهان، با فرمت ppt و در 23 اسلاید قابل ویرایش بخشی از پاورپوینت :کاخ عالی قاپو معروف به: دولتخانه مباركه نقش جهان، قصر دولتخانه موقعيت: ضلع غربي ميدان امام سال تاسيس: 11 هجري قمري(دوره شاه عباس اول) مينياتوريست و


 • بررسی پرورش خلاقيت تحصيلي در دانش آموزان و نقش معلمان و خانواده
 • خرید فایل* بررسی پرورش خلاقيت تحصيلي در دانش آموزان و نقش معلمان و خانواده *
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 7 برخلاف يادگيري از طريق مهارت هاي فكري مثل استدلال، درك و حفظ كردن، در تفكر و يادگيري خلاق، توانايي هايي چون ارزشيابي (توانايي حس كردن مشكلات و تناقضات) و ارايه اطلاعات به صورت هاي متفاوت (به طور مثال رعايت فصاحت، انعطاف


 • دانلود پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی,تحقیق بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی,مقاله بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی,پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی,بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی,طرح ریزی شركت ,انگیزه های كاركرد
 • خرید فایل* پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شرکت و انگیزه های کارکرد غیر مالی *
 • پاورپوینت بررسی طرح ریزی محل شركت و انگیزه های كاركرد غیر مالی در 41 اسلاید قابل ویرایش تأثیر پیوسته روی كاركرد شركتی برخی پژوهشها نشان میدهد كه اجرای سیستمهای طرح ریزی محل شركت EPR بهبوددهنده كاركرد شركت است در صورتیكه پژوهش دیگری نشان میدهد كه مشمو


 • تعریف سرقفلی,ماهیت اقتصادی سرقفلی,ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی,اسم و علائم مشخصه تجاری ,ویژگیهای سرقفلی,مبنای سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت,سرقفلی و منشأ آن ,تفاوت سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ,اعتبار سرقفلی در حقوق فعلی ایران,تاثیر نظرات شرعی شورای نگهبان
 • خرید فایل* پایان نامه کارشناسی پیام نور بررسی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه *
 • چکیده: آنچه امروز از دغدغههای مهم زندگی شهرنشینی است بیشک موضوعات اقتصادی و مالی، خصوصاً مسائل مربوط به روابط موجر و مستاجر است. چه مستاجرین به عنوان پرداختکننده اجارهبها و چه موجرین به عنوان دریافتکننده این اجارهبها، خواه ناخواه، با مسائل مربوط به ا


 • انواع اختلالات خواب,مراحل خواب,خواب اولیه,خواب ثانویه,تمایز خواب بزرگسال و کودک,انواع اختلالات خواب,اختلال های مربوط به خواب اولیه,علل اختلال خواب,درمان اختلال خواب,دانلود تحقیق روانشناسی,مددکاری اجتماعی,علوم تربیتی
 • خرید فایل* تحقیق بررسی اختلال خواب در کودکان و انواع آن، با تاکید بر اختلال های مربوط به خواب اولیه *
 • چکیده: خواب از جمله نیازهای بسیار قوی در خلال سال های زندگی افراد است. اختلال هاي خواب در کودکان شايع است اما به دليل تظاهرات متفاوت اين اختلال ها كمتر تشخيص داده مي شوند. با توجه به اهميت و شيوع اختلال هاي خواب در كودكان بر اساس مطالعات مختلف، اختلا


 • ایرادهای رنگ,اشکالات در صنایع رنگ,رفع مشکلات رنگ آمیزی,صنایع رنگ ,دانلود مقاله رنگ آمیزی,بررسی ایرادهای رنگ،بروز اشکالات احتمالی و رفع آنان در صنایع رنگ و رنگ آمیزی
 • خرید فایل* بررسی ایرادهای رنگ،بروز اشکالات احتمالی و رفع آنان در صنایع رنگ و رنگ آمیزی *
 • یکی از پارامتر های بسیار مهمی که یک موسسه رنگسازی را موفق، مرغوب و با ثبات می دارد همانا شناخت و علم و تجربه چگونگی کاهش و یا رفع بروز اشکالات در رنگ و رنگ آمیزی در مراحل ساخت، کاربرد، تشکیل فیلم و خشک و سخت شدن فیلم نهائی می باشد مشخصات فایل تعداد ص


 • وسایل کمک آموزشی,تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی,وسایل آموزشی
 • خرید فایل* بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی *
 • فهرست مطالب : فصل اول مقدمه تقسیم بندی رسانه های آموزشی فصل دوم تحققات تجربی درباره ی موضوع تحقیق تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم منطقه ۱۳ تهران تحقیق در درس علوم در دبستان های منطقه ۲ تهران تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمین خوروبیابانک تحقیق بر


 • تحقیق کامل درآمدي برنسبت ميان فقه وحقوق بشر,تحقیق درآمدي برنسبت ميان فقه وحقوق بشر,تحقیق ,درآمدي برنسبت ميان فقه وحقوق بشر
 • خرید فایل* بررسی کامل درآمدي برنسبت ميان فقه وحقوق بشر *
 • تحقیق کامل درآمدي برنسبت ميان فقه وحقوق بشردارای 10 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل: word تعداد صفحات: 10 صفحه آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد قسمتی از متن تحقیق:: درآمدي برنسبت ميان فق


 • بررسی برنامه ریزی CPM
 • خرید فایل* بررسی برنامه ریزی CPM *
 • دانلود فایل کامل بررسی برنامه ریزی CPM در قالب فایل word و متشکل از 44 صفحه قابل ویرایش بخشی از محتوا :: روش مسير بحراني CMP) ) در سالهاي دهه ۱۹۵۰ , گروهي از دانشمندان علوم تحقيق در عمليات به فكر ايجاد روشهاي كاملتر ي براي برنامه ريزي پروژه ها افتادن


 • بيماري سفيدك,هلو
 • خرید فایل* بررسی سفيدك پودري هلو و شليل *
 • دانلود فایل کامل در قالب فایل word و متشکل از 17 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: بيماري سفيدك سطحي يا سفيدك نمدي هلو اولين بار در ايران دراطراف تهران درسال 1326 توسط اسفندياري گزارش


 • بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی,تحقیق بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی,مقاله بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوان
 • خرید فایل* بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی *
 • این فایل به می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 442 صفحه می باشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: خداوند متعال در طول تاریخ پیامبران زیادی را برای ارائه دین و تقویت دین داری انسان ها به منظور جلوگیری از انحراف بشر ارسال نموده است از طرف دیگر پیامب


 • پاورپوینت درسی, پاورپوینت آماده بررسی و عيب يابي موتور های برقي و یونیورسال ,تحقیق درسی,پاورپوینت جهت ارائه
 • خرید فایل* پاورپوینت آماده بررسی و عيب يابي موتور های برقي و یونیورسال *
 • عيب يابي موتور هاي آسنكرون معيوب شدن موتور ها يا مربوط به قطعات برقي مثل سيم پيچ ها وخازن است يا مربوط به قطعات مكانيكي مثل بلبرينگ و بوشن ها . 1 سيم پيچ هاي اصلي در زير شيار ها و سيم پيچ كمكي در رو قرار دارند. 2 سطح مقطع سيم هاي كمكي هميشه از سيم ها • بررسی فنی و اقتصادی طرح تولید انواع سیمان و شرکت سیمان سازی
 • خرید فایل* بررسی فنی و اقتصادی طرح تولید انواع سیمان و شرکت سیمان سازی *
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 102 مقدمه بخش اول :كليات شناخت طرح 1 1 سوابق ثبتي مجري طرح 1 2 سوابق تجربي وعملي 1 3 مجوز هاي قانوني 1 4 هدف پروژه 1 5 نيروي انساني و بخش های مختلف پروژه 1 6 معرفي توليدات كارگاه و پيش بيني ظرفيت توليدي 1 7 مواداوليه اصلي


 • پاورپوینت درسی, پاورپوینت آماده بررسی انسان‌شناسی از دیدگاه قرآن کریم ,تحقیق درسی,پاورپوینت جهت ارائه
 • خرید فایل* پاورپوینت آماده بررسی انسان‌شناسی از دیدگاه قرآن کریم *
 • «و هو الذی جعلکم خلائف الارض» آیه 165 سوره انعام قرآن مکرراً انسان را به عنوان خلیفه و نماینده خدا روی زمین معرفی میکند. این تعبیر ضمن روشن ساختن مقام بشر، این حقیقت را بیان میکند که اموال، ثروتها، استعدادها و تمامی مواهبی که خدا به انسان


 • دانلود,رایگان,دانلود رایگان,خرید دانلود رایگان بررسی آشنايي با سبك معماري و زندگى نامه فيليپ جانسون,خرید دانلود رایگانبررسی آشنايي با سبك معماري و زندگى نامه فيليپ جانسون,خرید دانلود رایگان,دانلود رایگان بررسی آشنايي با سبك معماري و زندگى نا,,,
 • خرید فایل* بررسی آشنايي با سبك معماري و زندگى نامه فيليپ جانسون *
 • دانلود ورد با موضوع دارای 6 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 6 صفحه فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه: فهرست: زندگينامة جا


 • بررسی سازگاری دین و حقوق بشر و مروری بر زبان استراتژيك ديني
 • خرید فایل* بررسی سازگاری دین و حقوق بشر و مروری بر زبان استراتژيك ديني *
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 12 دين و حقوق بشر زماني كه جايزه ي صلح نوبل سال 2003 ميلادي به شيرين عبادي اختصاص يافت و او در اظهار نظري به اين مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در اين باره بالا گرفته است. هدف نوشته ي زير زدودن برخي ابهامه • دانلود,پایان نامه,پایان نامه حسابداری,پایان نامه ارشد حسابداری,سود حسابداری ,نظریات پیرامون سود ,سود تحققی و سود غیر تحققی ,مفهوم سود در گزارشگری مالی ,اهداف گزارشگری سود ,نقاط قوت سود حسابداری ,نقاط ضعف سود حسابداری ,نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری ,صورت سود و زیان ,ماهیت درآمد ,انداز
 • خرید فایل* بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران *
 • در این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام عادی شركتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهد. به عبارت دیگر در این تحقیق سعی میشود ارتباط بین متغیرهای «تغییرات اقلام صورت سود و زیان&raq


 • پاورپوینت بررسی عوامل ایجاد بد حجابی,دانلود پاورپوینت بررسی عوامل ایجاد بد حجابی,پاورپوینت درباره بررسی عوامل ایجاد بد حجابی
 • خرید فایل* پاورپوینت بررسی عوامل ایجاد بد حجابی *
 • دانلود مشخصات فایل تعداد صفحات39حجم1202/479 کیلوبایت فرمت فایل اصلیppt توضیحات کامل دانلود جهت رشته معارف اسلامی در قالب 39 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش عفت اطاعت قوه ي شهوانيه و قرار گرفتن آن در سيطره ي عقل است که در ا • بررسی چرا باید روزه بگیریم,زمان روزه داری در قرآن كریم چیست,چرا سی روز روزه می گیریم
 • خرید فایل* بررسی چرا باید روزه بگیریم؟ *
 • 1- روزه چیست؟ روزه ( (Fast به معنای كم خوردن نیست ، بلكه به معنای خودداری از خوردن، آشامیدن ، داشتن روابط جنسی، سخن گفتن و بالاخره پرهیز از كار كردن در فرهنگهای مختلف به نام روزه داری شده است. در میان بومیان استرالیا بر هر زنی واجب بوده كه پس از ف • پاورپوینت انسان طبیعت معماری(معماری بیونییکی),دانلود پاورپوینت انسان طبیعت معماری(معماری بیونییکی),دانلود بررسی پاورپوینت انسان طبیعت معماری(معماری بیونییکی),پاورپوینت انسان طبیعت معماری,پاورپوینت معماری بیونییکی,معماری بیونییکی,بررسی معماری بیونییکی,دانلود پاورپوینت معماری بیونییکی,دانلود بررسی پاورپوینت معماری بیونییکی
 • خرید فایل* پاورپوینت بررسی معماری بیونییکی - انسان، طبیعت، معماری *
 • در 73اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx •مقدمه : •اگرنگاهی گذرا به معماری درطول تاریخ بشربیندازیم ارتباط تنگاتنگ طبیعت جانداروبی جان ومعماری راخواهیم دید.چراكه معماری باالهام ازطبیعت سعی در هرچه بیشتر پایدارنمودن خودكرده واین ارتباط درطول صده


 • بررسی آسيب ديدگي كلي در ورزش ايروبيك (آسيب ديدگي منطقه اي پا)
 • خرید فایل* بررسی آسيب ديدگي كلي در ورزش ايروبيك (آسيب ديدگي منطقه اي پا) *
 • فرمت فایل: word تعداد صفحات: 27 التهاب اپی فیز استخوان پاشنه : استخوان پاشنه نیز مانند همۀ استخوانهای دیگر از چند قسمت تشکیل شده است؛ وقتی کودک رشد می کند این قسمتها به یکدیگر می پپوندند. اگر به هر دلیل، خون رسانی به استخوان پاشنه کافی نباشد لبۀ پشتی • بررسی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر),بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)
 • خرید فایل* بررسی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) *
 • فصل اول: تعریف پارامترهای طراحی انفجار عنوان مقدمه 7 1-1- تعریف پارامترهای طراحی انفجار 8 1-2- روش های طراحی پارامترهای انفجار 14 1-2-1- ضخامت بار سنگ 14 1-2-2- روشهای محاسبه بردن 15 1-2-3- فاصله ردیفی چالها 16 1-2-4- ارتفاع پله 17 1-2-5- اضافه چال 1


 • بررسی كاربرد رياضي در مهندسي برق, بررسی كاربرد رياضي در مهندسي برق, , بررسی كاربرد رياضي در مهندسي برق
 • خرید فایل* بررسی كاربرد رياضي در مهندسي برق *
 • دانلود ورد با موضوع دارای 14 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد صفحه : 14 صفحه فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه: فهرست: رياضيات چي